Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Lidská práva 2011 ( OSVZ)

Projekt Human Rights 2011

Autoři: Jaromír Slad

Cílová skupina: žáci 3.A a septimy

Časová dotace:10 hodin

Metody: samostatná práce, vyhledávání a zpracování informací v elektronické podobě, prezentace, řízená diskuze o tématech

Kompetence: jsou rozvíjeny následující kompetence

Kompetence k učení

Žák vyhledává relevantní informace týkající se zadaného tématu, dává je do souvislostí a vytváří z nich ucelený soubor. Sám si vhodně časově rozloží činnosti spojené s plněním zadaného úkolu.

Kompetence komunikativní

Žák komunikuje (elektronicky i osobně) v průběhu zpracovávání tématu s vyučujícím, při prezentaci své práce pak frontálně komunikuje se svými posluchači, následně se účastní řízené diskuze, ve které zřetelně projeví a případně obhájí a odůvodní své názory

Kompetence občanské

Žák sleduje vývoj veřejného života u nás i ve světě, učí se rozpoznávat svá práva i práva ostatních lidí a poznává mechanizmus, kterým je možno se těchto práv domáhat. Učí se vnímat různorodost společnosti a pravidla nutná pro její bezproblémový vývoj.

Pomůcky: internet, dataprojektor

Personální zabezpečení: projekt realizuje vyučující Občanského a společenskovědního základu

Charakteristika projektu: v projektu je realizováno průřezové téma Multikulturní výchova,

Popis projektu: Vyučujícím je vytipováno 15 témat týkajících se problematiky lidských práv. Volena jsou přednostně témata a události aktuální v roce zahájení projektu. Převahu tvoří problematika týkající se České republiky. Témata jsou (pokud možno podle zájmu žáků) přidělena svým zpracovatelům a případné nejasnosti jsou průběžně konzultovány.

Každý zpracovatel se seznámí s různými aspekty zadaného tématu a na internetu si dohledá potřebné informace. Vše pak zpracuje do elektronické prezentace, která je odeslána vyučujícímu. Časový rozsah této práce je několik týdnů. Vyučující práci překontroluje a případně vrátí k přepracování či doplnění. Jednotlivá témata jsou pak zařazena do společného přehledového panelu, který je k dispozici při výuce a slouží jako aktuální ilustrace při výuce problematiky lidských práv. Jednotlivé práce jsou svými tvůrci prezentovány při probírání příslušného učiva. Následuje diskuze, která prohloubí náhled do problematiky a pomůže diskutujícím formulovat svá stanoviska.

Hodnocení projektu:

Témata bezprostředně navazují na probíranou látku, jejich formální zpracování, odevzdání a prezentace jsou standardně známkovány a známka je započítávaná do běžné klasifikace předmětu Občanský a společenskovědní základ.

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK