Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Zdroje energie (F)

PROJEKT

Zdroje energie

Autor projektu: Marie Kocánková, Jana Štyksová

Zadavatelé: vyučující fyziky ve třídách 3.A, septima

Cíl projektu: Seznámit žáky s různými zdroji energie využitelnými v energetickém průmyslu.

Popis projektu: Projekt a exkurze navazují na teoretické poznatky, s nimiž se žáci seznámí během výuky. Jedná se o cyklus přednášek a exkurzí na téma zdroje energie. Cílem projektu je umožnit studentům kontakt s odborníky z praxe, studenti tedy mohou získat informace i z jiných zdrojů, nejen z učebnic fyziky.

Je možné realizovat některé z následujících aktivit:

- přednášku Ing. Milana Řípy z Ústavu fyziky plazmatu v Praze na téma vývoje fúzního reaktoru

- exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu v rámci Týdne vědy a techniky (listopad)

- přednášku na téma Jaderná energetika, v rámci nabídky firmy ČEZ

- exkurzi do některé severočeské tepelné elektrárny

Časové rozvržení:

Exkurze do tepelné elektrárny – květen nebo červen, další akce v průběhu školního roku podle možností přednášejících, vyučujících a navštívených institucí

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, výtvarná a grafická činnost, konzultace s vyučujícím, prezentace, diskuse, přednáška, exkurze, závěrečný test a články do tisku

Hodnocení projektu: Bude hodnocen test, článek do tisku, popř. prezentace, dodržení podmínek práce a daných termínů, grafická stránka, jazyková stránka, schopnost vybrat nejpodstatnější informace. Součástí hodnocení může být i vzájemné hodnocení podílu jednotlivých členů skupiny na celkovém výsledku.

Charakteristika:

V projektu jsou realizována tato průřezová témata:

OSV – Seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů, sociální komunikace, spolupráce a soutěž,

EV – Člověk a životní prostředí

MV – Média a mediální produkce

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK