Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Poznáváme historické prameny (D)

Projekt Poznáváme historické prameny

Autor projektu: Lucie Nováková

Cílová skupina: žáci septimy a 3.A

Cíl projektu:

Využít již získané poznatky z historie k tomu, aby se žáci seznámili s kulturními památkami našeho hlavního města, uplatnili své vědomosti o historických pramenech v praxi.

Prohloubit znalosti IT při získávání a zpracovávání informací, rozvíjet schopnost spolupráce a prezentace výsledků vlastní práce.

Časová dotace: 6 hodin

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, prezentace, řízený rozhovor, diskuse

Kompetence: projekt Poznáváme historické prameny rozvíjí následující kompetence

Kompetence k učení

Žák vyhledává a třídí informace, pracuje se známými termíny, uvádí věci do souvislostí, orientuje se v širší nabídce informačních zdrojů, realizuje vlastní nápady při plnění zadaných úloh

Kompetence k řešení problému

Žák hledá souvislosti mezi získanými informacemi a přemýšlí nad jejich využitím v jejich každodenním životě

Kompetence komunikativní

Žák výstižně, souvisle a spisovně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, komunikuje se skupinou i učitelem, naslouchá ostatním a reaguje vhodně na jejich promluvy, zapojí se do diskuse, vhodně obhajuje svůj názor

Kompetence sociální a pracovní

Žák účinně spolupracuje ve skupině, požádá o pomoc a sám pomoc poskytne, přispívá k vytvoření příjemné atmosféry v pracovní skupině

Personální zabezpečení: projekt zabezpečí vyučující dějepisu

Charakteristika projektu: v projektu jsou realizována tato průřezová témata

OSV

Rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy

VMS

Evropa a svět nás zajímá

MV

Práce v týmu

Příprava projektu

Žáci ve skupinách vyhledávají z různých zdrojů (encyklopedie, odborná literatura, internet) informace o historických památkách Pražského hradu a Královské cesty. Učí se uvědomovat si historické souvislosti, charakteristiku jednotlivých uměleckých slohů a historických pramenů. Společně promýšlí podobu svého výstupu.

Program

Prohlídka areálu Pražského hradu, expozice Příběh Pražského hradu, Královská cesta

Program akce

Žáci společně navštíví expozici Příběh Pražského hradu, dle možností si projdou i další místa areálu Hradu. Jako průvodci informují své spolužáky o jednotlivých pamětihodnostech Královské cesty, využívají předchozí přípravy.

Finanční rozvaha:

Vstupné 70 Kč

Autobus 150 Kč

Celkem 220 Kč

Hodnocení projektu

Žáci dostanou známky za prokázání konkrétních znalostí o historických pamětihodnostech a za zpracování a prezentaci výkladů o historických pramenech. Učitel shrne hodnocení žáků, třídy i své vlastní.

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK