Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Studium mechanického pohybu (F)

Název projektu: Studium mechanického pohybu – Tvorba odborného článku na základě vlastního zkoumání a studia

Charakteristika projektu:

Skupinová práce studentů v tomto projektu se vztahuje k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova. Úspěšné splnění úkolu bude vyžadovat cílené studium teorie, tvořivé návrhy a realizaci měření, pečlivé zpracování a vzájemnou spolupráci při tvorbě výsledného dokumentu. Studenti budou využívat technické prostředky (měřicí přístroje, textový a grafický software, skener apod.), uplatní vlastní kreativitu (malované obrázky) a vyzkouší si své schopnosti organizační. Práce na tvorbě odborného článku a závěrečná prezentace patří do průřezového tématu Mediální výchova.

Projekt Studium mechanického pohybu je zařazen do fyziky ve třídě sekunda k tématu Pohyb těles (ŠVP Gymnázia Lovosice dle RVP ZV). Očekávané aktivity – pozorování, měření, vyhledávání informací, zpracování údajů, vzájemná spolupráce – by měly přispět k rozvoji kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních a sociálních.

Popis projektu:

Studenti budou zkoumat mechanický pohyb (druhy pohybů), budou zjišťovat rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu. Vysvětlí na základě studia teorie (podle učebnice fyziky) a doloží praktickým zkoumáním.

Úkol č. 1: Příklad rovnoměrného pohybu při sportovní disciplíně (např. běh na 50 m) a při nějaké zábavné disciplíně (např. běh pozadu, skákání po jedné noze, pohyb ve dřepu). Zaznamenat potřebné údaje, vypočítat rychlost pohybu a sestrojit graf dráhy (alespoň tři různé pohyby).

Úkol č. 2: Příklad nerovnoměrného pohybu – cesta do školy, vhodná je kombinace pěšky, pak jízda dopravním prostředkem apod. (alespoň u tří žáků). Zjistit údaje o délce dráhy na jednotlivých úsecích a časech potřebných k jejich překonání. Z potřebných údajů vypočítat průměrnou rychlost. Nakreslit plán cesty a vyznačit trajektorii pohybu.

Úkol č. 3: Orientace v jízdním řádu. Vyhledat výhodné spojení pro cestu z Lovosic do Ústí nad Labem a zpět osobním vlakem. Sestavit tabulku jízdního řádu pro tuto cestu a sestavit grafikon jízdy. Vypočítat rychlost jízdy mezi jednotlivými stanicemi a celkovou průměrnou rychlost vlaku.

Závěr: Každá skupina vytvoří dokument (alespoň 3 stránky) – něco jako „odborný článek" na dané téma do školního časopisu, který bude obsahovat teoretický výklad, popis praktického měření, tabulky, výpočty, grafy, obrázky, závěry plynoucí z měření. V práci bude uveden seznam autorů a jejich podíl na jednotlivých úkolech. Dále si připraví závěrečnou prezentaci (může být i s využitím počítače).

Časové rozvržení:

Práce je zadána pro skupinu 4 (5) studentů, kteří si rozdělí jednotlivé úkoly a vytvoří si plán, který postupně plní.

Zadání - říjen 2008 - při laboratorním cvičení, jehož námětem je Měření průměrné rychlosti

Sbírání dat a materiálu (některá měření mohou proběhnout v hodině TV, zpracování mohou konzultovat při výuce ICT a fyziky)

Kontrola průběžných výsledků – při dalším laboratorním cvičení v listopadu

Odevzdání práce a její prezentace – prosinec 2008

Hodnocení práce:

Úroveň odborná – správnost, úplnost, nápaditost

Grafická stránka dokumentu

Prezentace práce (popis činností, souhra týmu, spolupráce)

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK