Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Středověk – legendy, báje, mýty a skutečnost (Dj, Čj, Vv, Hv)

PROJEKT

STŘEDOVĚK – LEGENDY, BÁJE, MÝTY A SKUTEČNOST

Autoři: Miroslava Quaiserová, Radmila Vorasická

Cíl projektu: uplatnění teoretických poznatků o období středověku ve vlastní tvůrčí činnosti, propojení znalostí z dějepisu, českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dalších oborů, rozvíjení řady klíčových kompetencí, inspirace středověkým uměním

Cílová skupina: žáci sekundy

Časová dotace: 14 hodin

Metody: řízený rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, výtvarná činnost, prezentace

Kompetence: projekt Středověk rozvíjí následující kompetence:

Kompetence k učení

žák vyhledává a třídí informace a navzájem je propojuje, pracuje s termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky z různých oblastí do širších celků, porovnává je, určuje překážky a učí se je překonávat

Kompetence k řešení problémů

využívá získané vědomosti k objevování různých variant řešení a volí vhodné způsoby řešení problémů

Kompetence komunikativní

komunikuje s ostatními ve skupině, konzultuje své myšlenky a postupy s učitelem i spolužáky, nestydí se prezentovat výsledky své práce a práce skupiny, vyjadřuje otevřeně a kultivovaně své názory

Kompetence sociální a personální

účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na vytvoření příjemné atmosféry v týmu, poskytuje pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské

projevuje smysl pro tvořivost, poznává tradice a kulturní dědictví, respektuje jiný pohled na problém

Kompetence pracovní

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, plní povinnosti a závazky, dodržuje vymezená pravidla, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pomůcky: odborné publikace o životě ve středověku a o historických událostech, počítač, krásná literatura (hrdinské eposy, legendy, písně),výtvarné materiály dle výběru skupiny a zvoleného způsobu prezentace (počítač, čtvrtky, barvy, látky, nůžky, lepidlo, šití, balicí papír, pastelky, fixy, pastely...)

Personální zabezpečení: projekt zabezpečují vyučující dějepisu, výtvarné výchovy (českého jazyka), případně konzultace s vyučujícím hudební výchovy

Charakteristika projektu: v projektu jsou realizována následující průřezová témata: OSV – osobnostní rozvoj – kreativita, kooperace a kompetice, VMS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, MkV – kulturní diference

Popis projektu:

Výtvarná výchova

Časová dotace Aktivita

1.- 2.hodina Učitel motivuje žáky a připraví je na projekt. Vede s žáky rozhovor o období středověku, o středověkém umění, životě a uspořádání společnosti této doby. Společně prohlížejí přinesené materiály a diskutují o možnostech vlastního ztvárnění daného období (dramatizace příběhu, brožura, leporelo, komix...), výtvarných pomůckách a materiálech, vytvářejí 3 – 6 členné pracovní skupiny, rozdělují si úkoly. Učitel žákům pomáhá s řešením problémů.

3.- 4.hodina Žáci společně s učitelem prohlížejí donesené pomůcky a materiály, konzultují svou představu ztvárnění, hovoří o tom, jak svou práci promysleli. Žáci pracují ve skupinách na ztvárnění své představy.

5.- 6.hodina Jednotlivé skupiny informují učitele i ostatní žáky o stavu své práce, radí se o dalších postupech, ztvárňují své představy a nápady. Promýšlejí vhodnou prezentaci

7. – 8. hodina Žáci prezentují své práce před třídou, hodnocení provádí třída, učitel i sami tvůrci. Prezentující skupiny sdělí, jaký byl jejich záměr a zda se jej podařilo naplnit, jaké nové informace, poznatky a prožitky jim práce přinesla, hovoří o problémech a překážkách, s nimiž se setkali, o svých způsobech řešení. Zhodnocení může probíhat i formou anonymního dotazníku. Práce, u nichž to bude technicky možné, budou vystaveny.

Popis projektu – dějepis

Motivace Každá skupina obdrží ukázku středověkého výtvarného umění. Ukázka poslouží k určení středověké sociální vrstvy, jejíž způsob života budou žáci poznávat. Žáci jsou předem seznámeni s tím, které stránky života určité sociální vrstvy je budou zajímat.

1. -2. hodina Žáci pracují ve skupinách s vlastními prameny ( encyklopedie, odborné publikace, internet ) a učí se vybírat podstatné informace. Současně společně promýšlí, jakou podobu bude mít jejich výstup ( projektová plachta, prezentace POWER POINT )

3. – 4. hodina Žáci ve skupinách pracují na konkrétní podobě prezentace, případné problémy řeší společně s vyučujícím.

5. – 6. hodina Pracovní skupiny se vzájemně podělí o získané informace. Při prezentaci se snaží dbát na faktografickou správnost, jejich projev je samostatný a kultivovaný.

Hodnocení Hodnocení učitele

Každá pracovní skupina dostane 1 – 5 bodů za různorodost studijního materiálu, faktografickou správnost, zpracování závěrečné práce a ústní prezentaci. Body se převedou na známku ( podle stupnice učitele ).

Hodnocení žáků

Žáci písemně popíší a zhodnotí svůj podíl na práci skupiny, stejně tak podíl ostatních členů.

Hodnocení projektu: hodnocení je součástí tabulky. Na závěr učitel shrne poznatky studentů, porovná je se svým pozorováním, vyzdvihne klady každé práce a najde pozitivní jevy v spolupráci každé skupiny, poradí s odstraněním negativních jevů.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK