Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Ekosystémy (Vv)

Projekt

EKOSYSTÉMY

Co mi vyprávěl les, rybník, co vyprávěla řeka, poušť,co vyprávělo moře

Autorka: Radmila Vorasická

Cíl projektu: cílem projektu je rozvíjení kreativních a tvůrčích schopností, poznávání různých typů tvůrčích činností a jejich propojení se znalostmi a dovednostmi z různých oblastí, rozvíjení celé řady klíčových kompetencí

Cílová skupina: žáci primy

Časová dotace: 5 hodin (Vv)

Metody: řízený rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, výtvarná činnost, prezentace

Kompetence: projekt Ekosystémy rozvíjí následující kompetence:

Kompetence k učení

žák vyhledává a třídí informace a navzájem je propojuje, pracuje s termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky z různých oblastí do širších celků, porovnává je, určuje překážky a učí se je překonávat

Kompetence k řešení problémů

využívá získané vědomosti k objevování různých variant řešení a volí vhodné způsoby řešení problémů

Kompetence komunikativní

výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým lidem, argumentuje a obhajuje své názory

Kompetence sociální a personální

účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na vytvoření příjemné atmosféry v týmu, poskytuje pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské

projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy

Kompetence pracovní

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, plní povinnosti a závazky, dodržuje vymezená pravidla, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pomůcky: barvy (fixy, temperové a vodové barvy, pastely, pastelky, gelové pero), nůžky, lepidlo, fotografie, obrázky, čtvrtky, balicí papír jednobarevný, publikace o přírodě, encyklopedie zvířat, počítač, zeměpisný atlas

Personální zabezpečení: projekt zabezpečuje vyučující výtvarné výchovy, konzultace a odborná pomoc vyučující biologie a zeměpisu

Charakteristika projektu: v projektu jsou realizována následující průřezová témata:

OSV – osobnostní rozvoj – kreativita, kooperace a kompetice, EV – enviromentální výchova - ekosystémy

Popis projektu:

Časová dotace Aktivita

1. hodina Učitel motivuje žáky a připraví je na projekt. Vede s žáky rozhovor o jejich zážitcích (prázdninové cesty, návštěvy ZOO, sledování pořadů o přírodě). Žáci si vybírají podle svého zájmu nějaké prostředí a podle výběru prostředí se pak sloučí do tří až šestičlenných skupin.Diskutují, jaké organismy v daném prostředí žijí, jak vypadá jejich životní prostředí, co je ohrožuje, jak ztvární své představy (plakát, leporelo, brožura...), jaké materiály budou ke své práci potřebovat, rozdělí si úkoly. Výsledek diskuse sdělí učiteli. Učitel obchází skupiny a pomáhá žákům s řešením problémů.

2. hodina Učitel motivuje žáky – ukazuje jim materiály, které přinesl, společně se žáky prohlížejí pomůcky, které donesli žáci, hovoří s nimi o tom, jak si svou práci promysleli. Žáci ve skupinách pracují s donesenými materiály, knihami, fotografiemi a informacemi získanými z odborných publikací a internetu. Zástupci skupiny mohou v počítačové učebně vyhledávat další informace prostřednictvím internetu. Žáci s učitelem hovoří o problémech výtvarného řešení práce.

3. hodina Jednotlivé skupiny informují učitele i ostatní žáky o stavu své práce a radí se o dalším vhodném postupu, výtvarně ztvárňují své představy a nápady.

4. hodina Žáci pracují na výtvarném ztvárnění své práce, dokončují ji. Ve skupině promýšlejí vhodnou prezentaci.

5. hodina Žáci prezentují své práce před ostatními žáky ve třídě, svou práci představí, vysvětlí, proč se rozhodli pro zvolené téma, jaké nové poznatky jim práce přinesla, jak se jim ve skupině pracovalo, s jakými obtížemi se při realizaci setkali a jak se je podařilo vyřešit. Zhodnocení projektu může probíhat ještě i formou dotazníku (anonymně), podle atmosféry ve třídě. Práce žáků budou vystaveny.

Hodnocení projektu: hodnocení projektu je součástí tabulky (5. hodina). Na závěr učitel shrne poznatky studentů a porovná je se svým pozorováním, vyzdvihne klady každé práce a najde pozitivní jevy v práci každé skupiny, poradí s odstaraněním negativních jevů v další práci.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK