Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Můj svět (AjZ)

Projekt

Můj svět

Autoři projektu: Jitka Hamerlová, Irena Hourová

Cíl projektu: Cílem projektu je umožnit žákům hovořit v anglickém jazyce před ostatními a pozitivně ovlivňovat rozvíjení klíčových kompetencí žáků s uplatněním širšího spektra dovedností.

Cílová skupina studentů: Prima, skupina začátečníků

Časová dotace: 4 hodiny (Aj)

Metody: skupinová práce, řízený rozhovor, samostatná práce, výtvarná činnost, prezentace

Kompetence: Projekt Můj svět napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory výstižně a souvisle, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů, reaguje na ně a tvořivě je využívá

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence pracovní

žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pomůcky: vzorový dopis, vzorový rozvrh, mluvnická cvičení, čtvrtky, lepidlo, fixy nebo pastelky, fotografie a obrázky

Personální zabezpečení: Projekt zabezpečuje příslušný vyučující v dané skupině studentů.

Charakteristika projektu: V projektu Můj svět jsou realizována tato průřezová témata:

OSV: osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí

Popis projektu:

Časová dotace Aktivita

1. hodina Učitel motivuje a připraví žáky na projekt.

Žáci společně přečtou a přeloží neformální vzorový dopis. Žáci se rozdělí do tří skupin a každá skupina vyhledá v texty slovní zásobu spojenou s daným tématem (rodina, domácí mazlíčci, zájmy). Seznam slovní zásoby doplní na základě vlastních znalostí či s využitím slovníku. Po dokončení úkolu učitel vyzve žáky, aby představili svoji práci – napíší slova na tabuli. Společně potom procvičí výslovnost (slovní verze hry Bingo).

Domácí úkol – na následující hodinu si žáci přinesou obrázek svého domácího mazlíčka a předmět spojený s jejich koníčky.

2. hodina Motivační část: učitel hovoří o svých zvířecích mazlíčcích a o svých zájmech. Žáci následně ve skupinách hovoří o svých domácích mazlíčcích a zájmech s využitím přinesených předmětů.

Tyto rozhovory zároveň slouží jako procvičení gramatických vazeb „have, have got, to be".

Žáci se seznámí se vzorovým školním rozvrhem žáka ve Velké Británii a příslušnou slovní zásobou. Poté si žáci ve skupinách připraví překlad svého skutečného rozvrhu. Po dokončení úkolu hovoří o svých oblíbených předmětech.

Domácí úkol – přinést obrázky rodiny, přátel a školy či třídy

3. hodina Žáci pracují s přinesenými obrázky a s rozvrhem, který si vytvořili předcházející hodinu. Ke každému obrázku (který bude součástí plakátu) připravují krátký komentář. Využívají slovní zásobu (škola, rodina, zájmy) a mluvnici („have, have got, to be"), se kterými se seznámili v předchozích hodinách, pracují se slovníky. Vyučující poskytuje pomoc a radu.

4. hodina Žáci dokončí práci na plakátu, připravené komentáře umístí spolu s příslušnými obrázky na čtvrtku. Na závěr projektu každý žák představí svůj plakát a odpoví na případné dotazy. Všechny práce budou vystaveny na nástěnce.

Hodnocení projektu: Na závěr projektu žáci zhlédnou prezentaci výstupních prací spolužáků a ve třídním kolektivu shrnou poznatky, které během realizace projektu získali.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK