Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Chováme se jako zvířata? (Př)

Chováme se jako zvířata?

Charakteristika: Projekt a exkurze se vztahuje především k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova, tématický okruh sociální rozvoj – komunikace, ale také rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kooperace a kompetice.

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategií školy: Jedním z tématických celků výuky zoologie je etologie – věda o chování živočichů. Návštěvou ZOO a využitím programu „Chováme se jako zvířata" se žáci zábavnou formou naučí základům etologie.

Cíl: Využití výukového programu ZOO pro získání základních poznatků z etologie. Naučit žáky pozorování, zapisování a vyhodnocování výsledků. člověk je také živočišný druh, je savec, primát. Pozorováním obratlovců, především savců, mohou žáci odvodit i některé způsoby chování a komunikace člověka. Sledováním vztahů mezi jednotlivci některých societ si mohou žáci uvědomit, že by si někteří lidé mohli z chování zvířat vzít příklad.

Cílová skupina žáků: Prima

Místo konání: ZOO Ústí nad Labem

Časové rozvržení: Exkurze s projektem začíná v ranních (podle jízdního řádu ČD), program v ZOO přibližně od 9:30 do 13:30, příjezd do Lovosic okolo 15:00. (Bude aktuálně upřesněno.) Také jedna hodina přírodopisu bude věnována dokončení projektu a prezentaci.

Termín: Den přijímacích zkoušek.

Popis : Program je zaměřen především na poznatky z oblasti etologie. V první fázi se během elektronické prezentace v kinosále ZOO žáci dozvědí potřebné spektrum informací o dané problematice. Dále exkurze probíhá formou samostatné práce s využitím přímého pozorování zvířat chovaných v ZOO s využitím pracovních listů. Žáci pracují v tříčlenných skupinách. Vyhodnocení probíhá stylem všeobecné diskuze opět v kinosále zahrady.

Dozor: Učitel přírodopisu + třídní (nebo jiný učitel)

Hodnocení: Učitel sleduje žáky při všeobecné diskusi. Na závěr vybere pracovní listy a zhodnotí správnost postřehů. Ve škole budou poznatky z etologie shrnuty.

Výstupy a prezentace: Nástěnka na téma „Etologie" , její součástí bude i správně vyplněný pracovní list.

Návrh exkurze a projektu: Iva Řezníčková

Dopis pro rodiče:

Exkurze ZOO Ústí nad Labem

Datum:

Odjezd:

Příjezd:

Cena: 100, - Kč (40 Kč,- vstupné, doprava vlakem, MHD, zbytek bude vrácen)

Program: Exkurze s projektem zaměřeným na etologii (věda o chování živočichů), využití výukového programu ZOO „ Chováme se jako zvířata?"

S sebou: Pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, psací potřeby, svačina, pití

Dozor:

...............................................................................................................

Návratka

Souhlasím s tím, aby se můj syn (moje dcera)................................................ zúčastnil (a) exkurze do ZOO v Ústí n.L.

V............................... dne........................... .................................

Podpis zákonného zástupce

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK