Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme (Vv)

PROJEKT

ČASOPIS

Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme

Autor: Radmila Vorasická

Cíl projektu: cílem projektu je rozvíjení kreativních a tvůrčích schopností, mapování životního stylu, kultury a umění současnosti i minulosti, rozvíjení znalostí o kultuře světa různých dob, propojování teoretických a praktických poznatků a činností, tolerance a pochopení odlišných stylů života, posilování mezipředmětových vztahů (dějepis, zeměpis, společenské vědy, hudební výchova), rozvíjení celé řady klíčových kompetencí

Cílová skupina: žáci kvarty

Časová dotace : 8 hodin

Metody: řízený rozhovor, skupinová a samostatná práce, výtvarná a hudební činnost, prezentace, tvorba mediálního sdělení

Kompetence: projekt Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme rozvíjí následující kompetence:

Kompetence k učení

žák vyhledává a třídí informace a navzájem je propojuje, uvádí věci do souvislostí

propojuje poznatky z různých oblastí do širších celků, porovnává je

určuje překážky a učí se je překonávat

Kompetence k řešení problémů

využívá získané vědomosti k objevování různých variant řešení

volí vhodné způsoby řešení problémů

Kompetence komunikativní

komunikuje s ostatními ve skupině

konzultuje své myšlenky a postupy s učitelem i spolužáky

prezentuje výsledky své práce a práce skupiny

vyjadřuje otevřeně a kultivovaně své názory

Kompetence sociální a personální

účinně spolupracuje ve skupině

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu

poskytuje pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské

projevuje smysl pro tvořivost

poznává tradice a kulturní dědictví

respektuje jiný pohled na problém

Kompetence pracovní

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

plní své povinnosti a závazky

dodržuje vymezená pravidla

využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pomůcky: počítač (internet), odborné publikace a časopisy, fotografie, atlas, mapy, výtvarné materiály dle výběru skupiny a zvoleného způsobu prezentace ( například tiskátka, fixy, tuš, temperové, vodové barvy, pastely, papíry, čtvrtky, nůžky, lepidlo, šití, barevné papíry, lepenka...)

Personální zabezpečení: projekt zabezpečuje vyučující výtvarné výchovy, konzultace a odborná pomoc vyučující dějepisu, zeměpisu a společenských věd

Charakteristika projektu: v projektu jsou realizována následující průřezová témata:

OSV – rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace a kompetice

VDO – výchova demokratického občana

MkV – mezilidské vztahy, multikulturalita

MV – tvorba mediálního sdělení, práce v týmu

Časová dotace Aktivita

1. – 2. hodina Učitel motivuje žáky a připraví je na projekt. Vede s žáky rozhovor o jejich zájmech, současných i minulých životních a uměleckých trendech, životě společnosti, odívání, architektuře a výtvarné a hudební tvorbě. Společně prohlížejí obrazový a hudební materiál,diskutují o možnostech vlastního ztvárnění a zaměření práce, rozdělí si práci ve skupinách. Učitel pomáhá žákům řešit jejich problémy.

3. – 4. hodina Žáci pracují ve skupinách a ztvárňují své představy, konzultují své postupy a rozhodnutí.

5. - 6. hodina Jednotlivé skupiny informují učitele i ostatní žáky o průběhu své práce, radí se o dalších postupech, dokončují svou práci, radí se o prezentaci.

7. – 8. hodina Žáci prezentují svou práci před třídou, hodnocení provádí celá třída, učitel i sami tvůrci. Prezentující sdělí, jaký byl jejich záměr a jak se ho podařilo naplnit, jaké nové informace, poznatky a prožitky jim práce přinesla, hovoří o problémech a překážkách, které museli překonat, o jejich způsobech řešení. Práce, u nichž to bude technicky možné, budou vystaveny.

Hodnocení projektu: Na závěr učitel shrne poznatky studentů, vyzdvihne klady každé práce, poradí s odstraněním negativních jevů v další práci a shrne hodnocení třídy, žáků a své vlastní.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK