Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Evropská unie (Ov, D)

Projekt Evropská unie – občanská výchova, dějepis

Autoři projektu: Dana Nosovská, Miroslava Quaiserová, Jaromír Slad

Cílová skupina: žáci kvarty

Cíl projektu:

Využít již získané poznatky z historie k tomu, aby žáci dokázali vybrat z českých dějin ty osobnosti, které svou aktivitou ovlivňovaly evropskou politiku, samostatnou prací získat informace o historii vzniku EU.

Dále seznámit žáky se strukturou, činností a hlavními orgány EU, diskutovat o začlenění ČR do EU, sledovat aktuální dění v EU, vyvolat zájem o vzájemnou integraci.

Prohloubit znalosti IT při získávání a zpracovávání informací, rozvíjet schopnost spolupráce a prezentace výsledků vlastní práce.

Časová dotace: Dě – 4 hodiny

Ov - 6 hodin

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, prezentace, řízený rozhovor, diskuse

Kompetence: projekt EU rozvíjí následující kompetence

Kompetence k učení

Žák vyhledává a třídí informace, pracuje se známými termíny, uvádí věci do souvislostí, orientuje se v širší nabídce informačních zdrojů, realizuje vlastní nápady při plnění zadaných úloh

Kompetence k řešení problému

Žák hledá souvislosti mezi získanými informacemi a přemýšlí nad jejich využitím v jejich každodenním životě

Kompetence komunikativní

Žák výstižně, souvisle a spisovně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, komunikuje se skupinou i učitelem, naslouchá ostatním a reaguje vhodně na jejich promluvy, zapojí se do diskuse, vhodně obhajuje svůj názor

Kompetence sociální a pracovní

Žák účinně spolupracuje ve skupině, požádá o pomoc a sám pomoc poskytne, přispívá k vytvoření příjemné atmosféry v pracovní skupině, poznává kulturní odlišnosti národů v rámci EU

Kompetence pracovní

Žák si plánuje a rozděluje práci, podílí se na tvorbě informační nástěnky s tématem Evropská unie

Personální zabezpečení: projekt zabezpečí vyučující občanské výchovy a dějepisu

Charakteristika projektu: v projektu je realizováno průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Jsme Evropané

Popis projektu:

1. na základě domácí přípravy žáci povedou diskusi o tom, které osobnosti nebo události z českých dějin ovlivňovaly dění a politiku v Evropě

2. žáci ve skupinách vyhledávají z různých zdrojů ( encyklopedie, odborná literatura, internet) informace o procesu vzniku EU, učí se vybírat základní informace a uvědomovat si historické souvislosti, společně promýšlí podobu svého výstupu a následně pracují na konkrétní podobě prezentace

3. pracovní skupiny si formou výstupu předají získané informace, při prezentaci dbají na faktografickou správnost, jejich projev je samostatný a kultivovaný

4. žáci připravují nástěnku ? informační panel? o EU

5. pracovní skupiny si vyberou jedno z předepsaných témat o Evropské unii, vyhledávají a zpracovávají informace o důležitých orgánech EU, připravují prezentaci

Hodnocení projektu: žáci dostanou za projekt známky za prokázání konkrétních znalostí o vývoji vzniku a orgánech EU, za zpracování a prezentaci výstupu a za přípravu panelu o EU, který bude vystaven ve společných prostorách školy

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK