Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Finanční matematika (M)

PROJEKT

FINANČNÍ MATEMATIKA

Autor projektu: Pavla Linková

Cíl projektu: Seznámit studenty se základními pojmy finanční matematiky formou praktického cvičení.

Cílová skupina: Žáci kvarty.

Personální zabezpečení a garanti: Vyučující matematiky a ICT v kvartě.

Časové rozvržení: Projekt probíhá částečně ve vyučovacích hodinách M a ICT a částečně jako domácí samostatná práce studentů. Přípravná část v hodinách M 3 hodiny, domácí práce 2 týdny, zpracování na počítači v hodinách ICT 2 hodiny, prezentace v hodinách matematiky cca 2 hodiny (podle počtu skupin).

Popis projektu:

Matematika:

Žáci jsou v hodině matematiky seznámeni se základními pojmy finanční matematiky dle ŠVP. Tyto pojmy jsou prezentovány na příkladech z praxe, jejichž řešení probíhá v hodinách matematiky. Již zde je vhodné zavést práci ve skupinách, ale je možná i frontální výuka. Po absolvování úvodních tří hodin v matematice zná žák základní bankovní produkty, jejichž uživatelem v budoucnosti pravděpodobně bude (běžný účet, debetní a kreditní karta, spořící účet, termínovaný vklad), chápe pojem úrok a to úrok přijatý i placený a v souvislosti s tím také platbu daně z příjmu. Užívá s porozuměním pojem úvěr a je schopen si spočítat přibližné náklady na úvěr metodou jednoduchého i složeného úrokování, podobně i ve splátkovém prodeji. Provádí úvahu, jsou-li pro něj tyto produkty dostupné a výhodné.

Poté je zadána samostatná skupinová práce.

Studenti se rozdělení do skupin. Každá skupina navštíví jeden bankovní dům (výběr dle místních momentálních poměrů, ideálně každá skupina jinou banku). V bance a na internetu se informují o finančních produktech pro děti a mládež, které banka nabízí. Na dané téma vypracují prezentaci v délce přibližně 10 - 15 minut, ve které budou vystupovat jako zaměstnanci banky, kteří potenciálním klientům nabízejí své produkty. Nedílnou součástí prezentace je i ústní projev.

Při vypracování prezentace si žáci mohou rozdělit práci, potom však musí hodnotícím učitelům sdělit, jak si jednotlivé úkoly přidělili.

Informatika:

Prezentaci žáci zpracují v hodinách informatiky v programu určeném vyučujícím informatiky. Přesná kritéria zpracování a požadavky na výsledek sdělí učitel informatiky žákům na začátku zpracování prezentace. Soubory budou jednotně pojmenované podle pravidel ICT.

Práce bude odevzdána v elektronické podobě vyučujícímu matematiky a ICT a následně prezentována v hodinách matematiky.

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, výtvarná a grafická činnost, řízený rozhovor, prezentace, diskuse

Hodnocení projektu: V matematice bude hodnocena práce v přípravných hodinách, prezentace je hodnocena samostatně. Vhodnou součástí hodnocení prezentace je i hodnocení spolužáků – zákazníků, které bance by dali přednost, na základě čí prezentace.

Tvorba prezentace bude hodnocena i v hodinách informatiky, zde bude hlavní důraz spočívat na kvalitě počítačového zpracování a dodržení požadavků zadaných učitelem informatiky.

Hodnocení v obou předmětech bude provedeno podle kritérií, která stanoví příslušní vyučující matematiky a informatiky a sdělí je žákům na začátku projektu.

Charakteristika:

V projektu Statistika jsou realizována tato průřezová témata:

OSV

rozvoj schopností poznávání

seberegulace a sebeorganizace

kreativita, komunikace

kooperace a kompetice

řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MV

tvorba mediálního sdělení

práce v realizačním týmu

Kompetence:

Projekt Statistika napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory výstižně a souvisle, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností

Kompetence pracovní

žák dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

žák užívá znalosti a zkušenosti získané ve vzdělávací oblasti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost

žák se orientuje v některých základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK