Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Plasty (Ch)

Název projektu: Plasty

Koordinátoři: Ročková Dagmar

Charakteristika projektu

Jedná se o monotematický interdisciplinární projekt.

Projekt je zaměřen na interdisciplinární pojetí přírodovědných předmětů, ale také na oblast výtvarné výchovy, českého jazyka, počítačových dovedností a komunikačních schopností.

Cíle projektu

Cíle projektu jsou zohledněny v cílech, které by měli splnit i žáci. Jedná se především o:

 získání informací o dané problematice z jiného zdroje než z výkladu učitele

 umění samostatně zpracovávat a prezentovat informace

 podílení se na kooperaci, komunikaci a kreativitě

 získání dovedností při práci v chemické laboratoři

 umění argumentovat v problematice vztahu plasty - životní prostředí (plasty - příroda, plasty - společnost)

Časové rozvržení projektu

třída: kvarta

časová dotace: 8 hodin, tj. 4 vyučovací hodiny (2 hodiny chemie - 1 hodina na zadání projektu, 1 hodina na prezentaci a hodnocení projektu + 2 hodiny praktik z chemie - 1 hodina na vypracování laboratorní práce, 1 hodina na konzultaci s učitelem) a 4 hodiny samostatné práce

Popis projektu

Přípravná fáze:

 V rámci jedné vyučovací hodiny chemie budou žáci seznámeni s projektem Plasty.

 Učitel spolu se žáky vytvoří základní pojmovou mapu témat. K hlavním tématům budou navržena podtémata.

 Žáci budou rozděleni do heterogenních pracovních skupin. V každé skupině si rozdělí jednotlivé funkce (mluvčí, vyhledávač informací, korektor textu, grafik, laborant).

 Každé pracovní skupině bude přiděleno jedno z témat.

Realizační fáze:

 Žáci budou projekt z větší části vypracovávat mimo výuku.

 Přidělené téma zpracují a formou posteru či prezentace MS PowerPoint předvedou ostatním žákům.

 Pro konzultaci s učitelem k řešení dílčích úkolů a témat bude vyhrazena jedna hodina v rámci praktik z chemie.

 Během jedné hodiny praktik z chemie žáci provedou jednoduché chemické pokusy zaměřené na fyzikální a chemické vlastnosti plastů a vypracují protokol.

Hodnotící fáze:

 Prezentaci výstupů jednotlivých skupin bude věnována jedna vyučovací hodina chemie, ve které ostatní žáci spolu s učitelem zhodnotí práci prezentujících skupin.

Pro realizaci projektu je nutno zajistit:

 knihy, učebnice, časopisy, přístup na internet (samostatná práce žáků)

 jednoduché chemikálie

 fixy, pastelky, lepidla, nůžky, čtvrtky na výrobu posteru nebo počítač s programem MS PowerPoint pro tvorbu prezentace (samostatná práce žáků)

 nástěnku či vhodné místo pro umístění posteru nebo požádat správce školní sítě, aby umístil prezentaci na web školy

 PET lahve (žáci nasbírají sami)

Očekávané výsledky

Po realizaci projektu by žáci měli umět:

 vysvětlit vznik a výrobu plastů, zařadit plasty do kategorií

 shrnout, čemu předcházela současná výroba plastů

 referovat, kde se plasty používají v praxi

 argumentovat, jak plasty ohrožují životní prostředí

 umět realizovat jednoduché chemické pokusy

 aplikovat využití plastů v jiných předmětech než chemie

Výstupy projektu

Poster umístěný ve třídě nebo prezentace v MS PowerPoint na webu školy.

Hodnocení práce žáků

Každá skupina bude hodnocena za:

 správnost prezentovaných informací (tj. 90% z celku za 1, 75% za 2, 50% za 3, 25% za 4, méně za 5; známka bude tvořit 60% z výsledné známky)

 vypracování laboratorní práce a protokolu (tj. 90% z celku za 1, 75% za 2, 50% za 3, 25% za 4, méně za 5; známka bude tvořit 25% z výsledné známky)

 vytvořený poster či prezentaci v MS PowerPoint (známka bude tvořit 15% z výsledné známky)

Výsledná známka bude mít hodnotu ústního zkoušení, tj. 3.

Zpětná vazba

Informace získané v rámci projektu budou zkoušeny ústně i písemně v hodinách chemie.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK