Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Urbanizace (EkV)

Urbanizace

Charakteristika: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu Environmentální výchova – Ekosystémy a Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: Ekologická výchova je samostatným vyučovacím předmětem, který se kromě základů ekologie zabývá i problémy životního prostředí. Žáci se učí nejenom vnímat problémy způsobené rozvojem kultury v širším slova smyslu, ale vede je i k zamyšlení, jak hledat nejvhodnější způsoby ochrany životního prostředí.

Cílová skupina žáků: kvarta

Cíle a principy projektu: Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny v životním prostředí. Největší problémy jsou se znečišťováním ovzduší a vod a hromaděním odpadů. Chybí moderní nezávadné technologie, čistírny odpadních vod, moderní spalovny odpadů. Na místním znečištění prostředí se podílí i poloha města (obce), členitost terénu nebo převládající směr větrů. Sledováním životního prostředí své obce (ne všichni žáci žijí ve městě) si žáci mohou uvědomit největší problémy ve svém okolí.

Časové rozvržení: Žáci mají měsíc na shromáždění informací, promyšlení a zahájení práce. Jedna hodina bude na dokončení projektu a další hodina na prezentace a vyhodnocení.

Realizace:

Úkol: Pomozte zjistit, v jakém životním prostředí žijí lidé ve vaší obci (městě) a co dělají proto, aby se jejich životní prostředí zlepšilo.

Postup:

1. Popište přírodní podmínky na území obce:

- nadmořská výška

- členitost terénu

- převládající půdní druhy

- převládající směr větrů

- prameny a napájení vodních toků

- směr proudu vodních toků

2. Nakreslete plánek obce a vyznač:

- veřejnou zeleň (parky, stromořadí, ...)

- zahrádkářské kolonie

- řízenou skládku

- čistírnu odpadních vod

- divoké skládky

3. Zjistěte hlavní znečišťovatele životního prostředí vaší obce. Rozdělte je podle toho, zda znečišťují ovzduší, vodu nebo půdu. Např.

- průmyslový závod

- zemědělská velkovýroba

- topeniště na pevná paliva

- hlavní silniční tahy

- železnice (nákladní nádraží,...)

Znečišťovatel vodu ovzduší půdu

1.

2.

3.

4. Hlavní zdroje znečišťování životního prostředí vyznačte na plánku (uveď čísla z tabulky).

5. Na závěr se zamyslete, co byste navrhli, aby se čistota města zlepšila.

Hodnocení:

- Způsob, úprava a originalita vypracování

- přesnost pozorování

- logické uspořádání výsledků

- správnost výsledků

- závěr (nezapomeňte odpovědět na všechny otázky)

- práce na společném zhodnocení

Výstupy a prezentace: Prezentace projektu před třídou. Společné závěry ve formě diskuse. Nejlepší práce budou vystavené.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK