Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Terezín – Holocaust (D)

Projekt Terezín – Holocaust

Autoři: Miroslava Quaiserová

Cílová skupina: žáci kvarty

Časová dotace:10 hodin

Metody: samostatná práce, skupinová práce, práce s písemným pramenem nebo filmovým dokumentem, řízený rozhovor, prezentace

Kompetence: jsou rozvíjeny následující kompetence

Kompetence k učení

Žák vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení je dává do souvislostí, pracuje s termíny, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence komunikativní

Žák vyjadřuje své myšlenky a názory jasně, kultivovaně a v logickém sledu, zapojuje se do diskuse, naslouchá názorům druhých lidí, vhodně obhajuje svůj názor, dokáže prezentovat výsledky své nebo skupinové práce

Kompetence sociální a personální

Žák účinně spolupracuje ve skupině, v případě potřeby požádá o pomoc nebo ji sám poskytne, přispívá k diskusi a respektuje různá hlediska

Kompetence občanské

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do jejich životních situací, odmítá psychické i fyzické násilí

Pomůcky: encyklopedie, odborná literatura, beletrie, filmové dokumenty, internet

Personální zabezpečení: projekt realizuje vyučující dějepisu

Charakteristika projektu: v projektu je realizováno průřezové téma Multikulturní výchova – etnický původ

Popis projektu:

1. Žáci vyhledávají a zpracovávají informace, které jim pomohou pochopit význam slova holocaust, jeho příčiny, průběh a důsledky, uvědomí si aktuálnost daného problému a potřebu se k němu vracet a připomínat ho

2 . Žáci navštíví kulturní památku Terezín – Muzeum ghetta Terezín, židovský hřbitov a Malou pevnost

3. Podle možností zařadit besedu s pamětníkem ( Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení, společnost Collegium Bohemicum)

4. Projekt bude završen prezentací získaných poznatků ve třídě a nástěnkou, umístěnou v prostorách školy

Hodnocení projektu:

V hodině dějepisu proběhne kontrola znalostí problematiky holocaustu, které budou ohodnoceny známkou. Hodnocen bude také průběh práce jednotlivých skupin a prezentace konečných výsledků.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK