Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Časopis (Čj)

Projekt Časopis

Autor: Dana Nosovská

Cíl: cílem projektu je seznámení žáků s tvorbou časopisu jako média, tedy nástroje komunikace, rozvoj schopnosti a dovednosti zaznamenat, zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z každodenního života k vytvoření vlastního věcně správného a komunikačně vhodného sdělení, přijetí odpovědnosti za názory vyjádřené v mediálním světě, rozvoj sebepoznání, propagace zdravého životního stylu, posilování komunikačních dovedností a sociálního cítění, rozvoj schopnosti spolupráce, diskuse a vyjadřování vlastního názoru

Cílová skupina: kvarta

Metody práce: řízený rozhovor, skupinová práce, samostatná práce

Časová dotace: hodiny slohu v průběhu školního roku

Kompetence:

Kompetence k učení

Žák vyhledává a zpracovává informace, plánuje a organizuje svou práci, hodnotí práci vlastní, ale i svých spolužáků, k plnění úkolů přistupuje tvořivě, přijímá hodnocení své práce a rady do další činnosti

Kompetence k řešení problému

Žák přináší při řešení problému vlastní nápady, zvažuje využití různých postupů, využívá již dříve získané znalosti a dovednosti, představivost a kritické myšlení

Kompetence komunikativní

Žák spolupracuje se spolužáky ve skupině při zpracovávání zadaného úkolu, učí se akceptovat názory lišící se od jeho vlastních a přijímat kompromisní řešení, nestydí se prezentovat své nápady a výsledky své práce

Kompetence sociální a personální

Žák se zapojuje do práce ve skupině, své jednání přizpůsobuje cílům, které si skupina vytyčí, snaží s pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce, ctí zásady vzájemné spolupráce – úctu, toleranci, empatii.

Kompetence občanské

Žák bude svou prací prezentovat veřejnosti život gymnázia

Kompetence pracovní

Žák plní zadané úkoly samostatně i ve skupině, učí se přijímat zodpovědnost za výsledky práce vlastní, ale i společné

Charakteristika: v projektu jsou realizována průřezová témata: MV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu, OSV – poznávání a rozvoj osobnosti, seberegulace, sociální komunikace, morálka všedního dne, spolupráce a soutěž

Popis projektu: projekt bude realizován v hodinách slohu

Žáci 1. navrhnou rubriky časopisu a jeho název

2. vytvoří pracovní skupiny

3. hlasují o názvu časopisu

4. navrhují náplň jednotlivých rubrik a diskutují o nich

5. rozdělují si úkoly v rámci skupiny

6. připravují náplň rubriky

7. kompletují číslo a zajišťují jeho propagaci

8. hodnotí výsledky své práce a diskutují o nich

Hodnocení: každý žák bude ohodnocen v průběhu projektu za psaní článků a spolupráci na přípravě jednotlivých čísel časopisu

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK