Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Sluneční soustava a hvězdy (F)

Název projektu: Sluneční soustava a hvězdy

Charakteristika projektu:

Základní informace z astronomie a astrofyziky si budou žáci osvojovat vlastním studiem (odborná a populárně naučná literatura, internet, výukové programy, časopisy) a pravidelným pozorováním. Výukový program bude doplněn exkurzí do hvězdárny nebo planetária a přednáškou o kosmonautice. Cílem projektu je vybavit žáka vědomostmi a dovednostmi tak, aby se orientoval na noční obloze, rozeznával jednotlivé objekty, popisoval astronomické jevy a vysvětloval astronomické úkazy, které v průběhu roku nastanou. Práce žáka bude přispívat k rozvoji kompetence k učení a k řešení problémů (vyhledávání potřebných informací, jejich hodnocení a zpracování, praktické využití), kompetencí komunikativních a sociálních (spolupráce žáků, prezentace výsledků).

Popis projektu:

Dílčí cíle projektu budou naplňovány v hodinách fyziky, při samostatné domácí přípravě žáků a dalších společných akcích (exkurze, přednáška). Pro žáky budou postupně připraveny úkoly, které zpracují v listinné a elektronické podobě. Výsledky své práce budou prezentovat na třídní nástěnce a v třídním elektronickém časopisu (projekt ČJ).

Témata:

1. Objekty sluneční soustavy

2. Popis oblohy v jednotlivých ročních obdobích

3. Pozorování oblohy, sestavení dalekohledu

4. Vznik a vývoj hvězd

5. Kosmonautika

Časové rozvržení:

Projekt bude realizován v průběhu celého roku v hodinách fyziky )asi 10 h)

Přednáška o kosmonautice – leden 2010

Exkurze do Štefánikovy hvězdárny nebo Planetária hl. města Prahy – květen 2010

Hodnocení práce:

Jednotlivé příspěvky žáků budou bodově ohodnoceny podle náročnosti a rozsahu práce, sledována bude především obsahová správnost, forma zpracování a originalita práce. Průběžné vyhodnocení proběhne před 1. pololetím (leden 2011) a na závěr školního roku (červen 2011), a bude zahrnuto do klasifikace z fyziky.

Kocánková, 1. 9. 2010

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK