Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Radioaktivní odpady (F)

Projekt ve fyzice

Radioaktivní odpad – Exkurze a beseda o nakládání s radioaktivním odpadem

Uvedené téma napomáhá rozvoji studijních dovedností a formování osobních postojů k životnímu prostředí (Osobnostní a sociální výchova). Přispívá k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení, které je důsledkem lidské činnosti (Ekologická výchova). Povede k zamyšlení nad možnostmi řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí (zde nakládání s radioaktivním odpadem). Umožní žákům o problému komunikovat, vyjadřovat svá stanoviska a racionálně je obhajovat (Mediální výchova).

Projekt je součástí výukového plánu z fyziky v kvartě, je zařazen do tématu Jaderná energie a současně doplňuje tématiku předmětu Životní prostředí a neživá příroda. Očekávané aktivity – samostatné studium materiálů, vyhledávání informací, zpracování údajů, verbální i písemná prezentace, vzájemná spolupráce při organizaci – by měly přispět k rozvoji kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních a sociálních.

Popis projektu:

Při výuce tématu Jaderná energie bude žákům předložena k hlubšímu studiu problematika související s ukládáním radioaktivního odpadu v naší republice, zvláště pak v úložišti dolu Richard u Litoměřic.

1) Žáci prostudují informace na internetových stránkách Správy úložišť jaderného odpadu (SÚRAO), zaměří se na oblasti dané v přehledu témat – samostatné domácí studium

2) Příprava exkurze, výběr témat k zpracování – diskuse před exkurzí – 1 hodina fyziky

3) Exkurze do Informačního centra v Litoměřicích (3 hodiny z výuky, březen 2011)

4) Zpracování informací a příprava příspěvků do třídní „konference" – samostatná domácí práce

5) Malá třídní „konference", na které žáci vystoupí se svými příspěvky – 1 hodina fyziky

6) Zapracování nejlepších příspěvků do třídního elektronického časopisu (projektu ČJ)

Hodnocení:

Příspěvky žáků budou bodově ohodnoceny podle obsahové i formální kvality. Body budou přidělovány i za spontánní tvořivou aktivitu a míru zapojení do projektu. Celkové výsledky se zahrnou do klasifikace z fyziky.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK