Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Publicistika (Čj)

Projekt

PUBLICISTIKA

Projekt pro sextu a 2.A

Autor projektu: Jarmila Brejchová

Cíl projektu: Cílem projektu je naučit studenty pracovat s denním tiskem. Pomocí rozborů reálné mediální produkce a prostřednictvím vlastní tvorby rozvíjet jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. Ukázat noviny jako zdroj informací a konfrontace různých názorů, rozvíjet citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti i jednotlivci. Rozvíjet komunikační schopnost při stylizaci psaného textu. Studenti mohou zvýšit úroveň své mediální gramotnosti, získat dovednosti podporující poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Mohou tedy prohloubit schopnost orientace v mediální produkci, vyhodnotit a využít podněty, uvědomit si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace.

Popis projektu: Projekt bude realizován v součinnosti s projektem MF DNES Studenti čtou a píší noviny. Studenti budou mít k dispozici denní tisk, který bezplatně MF DNES doručí pro obě třídy každý den jako školní pomůcku pro práci v hodinách českého jazyka ( mohou jej využívat i vyučující dalších předmětů). Zároveň, a to především, studentům poskytne prostor pro vyjádření jejich názorů na stránkách největšího českého deníku. Redakce zadá postupně 3 témata. Žáci budou své příspěvky předávat do MF DNES přímo nebo prostřednictvím pověřeného pedagoga. Veškeré příspěvky budou umístěny na internetových stránkách MF DNES. Nejlepší práce budou zveřejňovány na straně věnované tomuto projektu v novinách.

Časové rozvržení:

Viz harmonogram

Metody práce: skupinová práce, diskuse, samostatná práce, práce na počítači, konzultace s vyučujícím, prezentace (též s využitím interaktivní tabule)

Hodnocení projektu:

Na závěr studenti s vyučujícími zhodnotí svou práci na projektu a jeho přínos, zhodnotí, jak byli úspěšní (počet zveřejněných příspěvků) a zda projekt splnil jejich očekávání

Charakteristika:

V projektu jsou realizována tato průřezová témata:

OSV – sociální komunikace, tvořivá komunikace, spolupráce a soutěž, morálka všedního dne

MV – média a mediální produkce, mediální produkty a jejich významy, uživatelé, účinky mediální produkce a vliv médií, role médií v moderních dějinách

Příloha:

Harmonogram projektu - podzim 2010

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK