Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Významní fyzikové 17. a 18. století (F)

PROJEKT

Významní fyzikové 17. a 18. století

Autor projektu: Jana Štyksová

Zadavatelé: vyučující fyziky ve třídách 1.A, kvinta

Cíl projektu: Seznámit žáky kvinty a 1.A s významnými osobnostmi 17. a 18. století, které se zasloužily o rozvoj přírodovědného poznání, zvláště v oblasti fyzikálních oborů. Cílem projektu není jen pouhé vyhledávání informací o konkrétních učencích, ale získání přehledu o souvislostech mezi významnými fyzikálními objevy a rozvojem celé společnosti. Vedlejším cílem je snaha o vytvoření materiálů (panelů, obrázků, časové osy apod.), které mohou sloužit k výzdobě školy nebo jako výukové materiály v jiných ročnících.

Popis projektu: Projekt bude realizován v rámci vyučovacích hodin fyziky. Vyučující seznámí žáky s cílem projektu, předloží seznam osobností (viz. příloha ), z nichž si tříčlenné až čtyřčlenné skupinky žáků vyberou jedno jméno. Pro daného fyzika zjistí: životopisné údaje – data narození, úmrtí, místa pobytu, působiště, významné objevy, uplatnění těchto objevů v praxi a jejich vliv na další rozvoj společnosti, významné spolupracovníky, konkurenty či dokonce rivaly, zajímavosti, slavné citáty, historky – co údajně řekli...atd. Při průběžných kontrolách a konzultacích předloží vyučujícímu připravené materiály v písemné formě, ne elektronicky. Výstupem práce skupiny bude plakát formátu A3 nebo větším (velikost formátu upřesní vyučující předem) a ústní prezentace práce skupiny před třídou. Všechny práce budou vystaveny na chodbě školy s časovou osou.

Časové rozvržení:

Zadání projektu – březen (část jedné vyučovací hodiny)

Samostatná práce ve skupinách, průběžné kontroly a konzultace – duben

Odevzdání prací, prezentace – začátek května (jedna vyučovací hodina)

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, výtvarná a grafická činnost, konzultace s vyučujícím, prezentace, diskuse

Hodnocení projektu: Bude hodnocen výběr a uvedení informačních zdrojů, dodržení podmínek práce a daných termínů, grafická stránka, jazyková stránka, schopnost vybrat nejpodstatnější informace. Součástí hodnocení může být i vzájemné hodnocení podílu jednotlivých členů skupiny na celkovém výsledku.

Charakteristika:

V projektu jsou realizována tato průřezová témata:

OSV – Seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů, sociální komunikace, spolupráce a soutěž,

VMS – Žijeme v Evropě

MV – Média a mediální produkce

Příloha: Seznam fyziků

Galilei, Newton, Huygens, Brahe, Kepler, Pascal, Torricelli, Bernoulli, Hooke, Guericke, B. Franclin, Coulomb, Cavendish, ...

- tento seznam je otevřený, vyučující nebo žáci si ho mohou doplnit, zredukovat

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK