Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projekt Dotkněte se inspirace

Gymnázium Lovosice se ve školním roce 2014 – 2015 jako jedna z partnerských škol zapojuje do projektu „Dotkněte se inspirace" v rámci výzvy MŠMT č. 51 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity využívání stávajícího ICT vybavení školy, prohloubení dovedností pedagogů v této oblasti a také seznámení se s novými ICT prostředky, zejména tablety. Náplní projektu je tedy hlavně mentoring, vzdělávání a technická podpora pedagogických pracovníků, ICT metodiků i vedení škol.

První část vzdělávání má již dvacet našich pedagogů zapojených do projektu úspěšně za sebou, formou prezenčního školení a webináře jsme si prohloubili své znalosti o nástrojích MS Office 365 a seznámili jsme se s moderními trendy v online výuce.

Proběhla také technická příprava před další fází projektu, spočívající v rozšíření wifi sítě do všech učeben v budově školy a dokoupení technických zařízení k projektorům, jež umožní jejich kompatibilitu s novými dotykovými zařízeními. Na tato nová zařízení bylo v prosinci vyhlášeno výběrové řízení.

Během ledna se pedagogové zúčastní dalších dvou webinářů, tentokrát tématicky zaměřených na cloud a autorské právo, naplánován je již také prezenční seminář, v němž proběhne předání nových dotykových zařízení a úvodní instruktáž pro jejich ovládání a využití ve výuce.

Následující části projektu budou zaměřeny na seznámení pedagogických pracovníků s vhodnými výukovými aplikacemi a výukovými materiály v rámci jednotlivých oborových didaktik.

Předpokládáme, že přidělení mobilních dotykových zařízení jednotlivým pedagogům a zejména důkladná metodická podpora pro zavádění těchto prostředků do výuky i každodenní práce přispěje k bezproblémovému zahájení ostrého provozu elektronické třídní knihy, k podpoře online sdílení výukových materiálů žákům i kolegům, umožní efektivnější získávání zpětné vazby od žáků i rodičů, např. formou online dotazníků apod.

Účastí v projektu „Dotkněte se inspirace" získáme mnoho, nejen nová dotyková zařízení, ale hlavně cenné zkušenosti a dovednosti v oblasti ICT. Vedení školy tímto děkuje všem pedagogům, kteří se ochotně a zodpovědně do projektu zapojili.

letakdi1


Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK