Copyright 2018 - Custom text here

Praha

PROJEKT

PRAHA

Autoři projektu: Pavla Linková, Miroslava Quaiserová

Cíl projektu: Využít blízkosti hlavního města a jeho kulturních památek a institucí k dalšímu rozvoji a vzdělávání studentů, zejména k rozvíjení klíčových kompetencí a naplňování průřezových témat.

Cílová skupina studentů: Prima, sekunda, tercie a kvarta.

Popis projektu: Každý ročník absolvuje přidělený program tak, aby se v jednotlivých třídách programy obměňovaly. Program v jednotlivých ročnících určuje garant a je přílohou tohoto projektu.

PRIMA

Botanická zahrada Troja

Studenti navštíví botanickou zahradu v Praze – Troji. Je možné využít průvodcovských a programových nabídek dle aktuální situace. Program bude tématicky zaměřen opět podle momentálních novinek a nabídek zahrady. Studenti rovněž navštíví trojský zámek.

SEKUNDA

Královská cesta, Anežský klášter

Studenti projdou trasu Královské cesty zakončenou prohlídkou Pražského hradu. Navštíví Anežský klášter s programem o českých patronech.

TERCIE

Historické památky Prahy

Studenti navštíví několik pražských památek, které nabízejí program přiměřený věku studentů a doplňující ŠVP zejména v oblasti dějepisu.

KVARTA

Národní technické muzeum

Studenti navštíví Národní technické muzeum a absolvují program podle aktuální nabídky.

Metody práce: Skupinová práce, samostatná práce, výtvarná činnost, řízený rozhovor, prezentace, diskuse.

Hodnocení projektu:

Studenti primy připraví a zveřejní výstup dle svých aktuálních možností a schopností na nástěnkách, plakátech a podobně. Hodnoceni budou v rámci praktických cvičení z biologie. Diskutují také v hodině dějepisu.

Studenti sekundy zpracují prezentace, popř. multimediální výstupy, které budou zveřejněny. Hodnocení bude provedeno v hodinách dějepisu.

Studenti tercie na základě získaných informací diskutují v hodinách dějepisu a českého jazyka, nové znalosti zhodnotí ve slohové práci, která bude klasifikována v rámci českého jazyka.

Studenti kvarty zpracují prezentace, popř. multimediální výstupy, které budou zveřejněny. Hodnocení bude provedeno v hodinách fyziky.

Garanti: prima – vyučující biologie Mgr. Dagmar Ročková

sekunda – vyučující dějepisu Mgr. Miroslava Quaiserová

tercie – vyučující českého jazyka Mgr. Radmila Vorasická

kvarta – vyučující fyziky Mgr. Marie Kocánková

koordinace – třídní učitel kvarty Mgr. Miroslav Král

kompletace materiálů – Pavla Linková, v případě nepřítomnosti Miroslava Quaiserová

Personální zabezpečení: Vedoucím akce a pedagogickým dozorem bude v každé třídě příslušný garant ročníku. Vzhledem k počtu žáků ve třídě bude garanta každého ročníku doprovázet třídní učitel. Pokud je tento třídní učitel garantem jiného ročníku, bude zastoupen učitelem určeným vedením.

Organizační povinnosti zúčastněných učitelů:

GARANTI PROGRAMŮ TŘÍD:

• Sestaví podrobný program exkurze, který odevzdají nejpozději 14 dní před exkurzí v elektronické formě jako přílohu dopisu P. Linkové. Program bude odpovídat vzoru v příloze, je možné využít předvyplněný list z přílohy.

• Provedou finanční rozvahu své exkurze a požadavky na vybírání peněz oznámí třídnímu učiteli kvarty nejpozději 14 dní před exkurzí.

• Po ukončení exkurze zodpovídají za dokončení výstupů a hodnocení práce žáků.

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

• Zjistí co nejdříve počty žáků ve své třídě, kteří se exkurze zúčastní a nahlásí je třídnímu učiteli kvarty nejpozději 3 týdny před exkurzí.

• Zajistí informovanost žáků i rodičů o exkurzi (je možno využít formulář v příloze) nejpozději 14 dní před exkurzí. Prokazatelně informují žáky o pravidlech chování a bezpečnosti, opět je možno využít formulář v příloze.

• Kontrolují stav vybírání peněz ve svých třídách.

• Po skončení exkurze svým třídám sdělí vyúčtování akce.

TŘÍDNÍ UČITEL KVARTY:

• Ihned, jak to bude možné, požádá ředitele školy o objednání autobusů na akci, současně s tím mu nahlásí počet studentů (dle informací od třídních) a doprovodu (vždy 8 učitelů).

• Co nejdřív získá od ředitele finanční požadavek na zaplacení autobusu a spolu s finančními požadavky od garantů programů tříd předá do kanceláře, aby mohl probíhat výběr peněz.

PAVLA LINKOVÁ, MIROSLAVA QUAISEROVÁ:

• Ve spolupráci s ředitelstvím školy stanoví termín akce a ohlásí ho zúčastněným učitelům.

• Po obdržení dílčích programů exkurze v nejkratší možné době zkompletuje celý program projektu Praha, odešle ho vedení školy a všem zúčastněným učitelům.

Časové rozvržení a organizace akce:

Jednodenní akce s předchozí přípravou a závěrečným výstupem. Akce se uskuteční 29.9.2011, sraz studentů v 7.50, odjezd od školy v 8.00, odjezd z Prahy v 15.00, příjezd do Lovosic cca v 15.45 – 16.15.

Příprava: Minimálně 2 týdny před datem výjezdu budou studenti jednotlivých ročníků seznámeni s projektem a se svým tématem. Tento čas má třída na přípravu dle pokynů jednotlivých garantů.

Dokončení: V průběhu dvou týdnů následujících po exkurzi třída připraví výstup dle požadavků.

Finanční rozvaha:

Každá třída platí příslušné vstupy, pokud není v dané instituci vstup pro doprovod školní skupiny zdarma, připočítává se i vstup pro učitele.

Každá třída platí poplatek za vzdělávací program instituce, pokud je takový program využit a zpoplatněn.

Každá třída platí odpovídající částku za dopravu.

Konkrétní finanční rozpočet pro každou třídu je součástí dílčího programu exkurze pro třídu.

Charakteristika:

V projektu Praha jsou realizována tato průřezová témata:

OSV

rozvoj schopností poznávání – prima, sekunda tercie, kvarta

seberegulace a sebeorganizace – prima, sekunda tercie, kvarta

kreativita, komunikace – prima, sekunda tercie, kvarta

kooperace a kompetice – prima, sekunda tercie, kvarta

řešení problémů a rozhodovací dovednosti – prima, sekunda tercie, kvarta

VMS

Evropa a svět nás zajímá – prima, sekunda tercie, kvarta

objevujeme Evropu a svět – prima, sekunda tercie, kvarta

jsme Evropané – prima, sekunda tercie, kvarta

MkV

multikulturalita – tercie

EV

ekosystémy – prima

základní podmínky života – prima

lidské aktivity a problémy životního prostředí – prima, kvarta

vztah člověka k prostředí – prima

MV

tvorba mediálního sdělení – prima, sekunda tercie, kvarta

práce v realizačním týmu – prima, sekunda tercie, kvarta

Přínos projektu:

D – prima,sekunda, tercie, kvarta

Vv – sekunda, tercie

Čj – sekunda, tercie

Bi – sekunda

Ov – tercie

Z – prima, tercie, kvarta

F - kvarta

Kompetence:

Projekt Praha napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory výstižně a souvisle, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY

Třída: prima

Garant: Mgr. Dagmar Ročková

Třídní učitel: Mgr. Marcela Andršová

Program: Botanická zahrada Trója, zahrada zámku Trója

Příprava: V rámci praktických cvičení z přírodopisu, popř. i v hodinách přírodopisu, žáci zahájí práci na přípravné fázi projektu.

Žáci budou rozděleni do pracovních skupin.

Vyplní motivační pracovní list „Smysl botanických zahrad" a zamyslí se nad otázkami „K čemu jsou botanické zahrady?" a „Proč je dobré navštívit botanickou zahradu?".

V literatuře či na internetu, doma nebo během hodin IVT, zjistí základní informace o Botanické zahradě a zámku Trója.

V knihovně si každá skupina vypůjčí malý Atlas dřevin nebo Klíč k určování dřevin, který si vezmou s sebou do terénu.

Program akce:

Botanická zahrada

10.30 – 11.30 Skleník Fata Morgana – Výukový program „Prohlídka skleníku Fata Morgana aneb Letem exotickým světem". Prohlídka s průvodcem. Žáci průběžně vyplňují pracovní listy k výukovému programu.

12.00 – 13.30 Venkovní expozice – Společná procházka po botanické zahradě, bez průvodce. Žáci ve skupinách vyplňují pracovní listy ke stezce „Detektivem v botanické zahradě".

Zámek Trója

14.00 – 15.00 zahrada zámku Trója – Prohlídka dřevin, přírodní bludiště.

Finanční rozvaha:

vstup do Botanické zahrady (se slevou 20 %) 48 Kč (skleník a venkovní expozice)

průvodce 10 Kč

pracovní materiály, rezerva 12 Kč

vstup do zahrady Trojského zámku 0 Kč

autobus 150 Kč

celkem 220 Kč

Pro učitele je vstup do obou objektů zdarma.

Výstupy: Žáci si utříbí získané informace a zhotoví postery, které rozvěsí po třídě nebo ozdobí nástěnku v 1. patře u biologického kabinetu.

Hodnocení: Jednotlivé otázky v pracovních listech budou hodnoceny následovně – správně zodpovězené otázce bude přidělen 1 bod, 90% z celku za 1, 75% za 2, 50% za 3, 25% za 4, méně za 5. Známka za vytvořený poster bude tvořit 15% z výsledné známky.

Výsledná známka bude mít hodnotu 3.

Třída: Sekunda

Garant: Mgr.Miroslava Quaiserová

Třídní učitel: Mgr. Jana Štyksová

Program: Památky Královské cesty, Anežský klášter – program Svatý Václav a čeští zemští patroni

Příprava: Žáci si samostatně zjistí, k čemu Královská cesta sloužila a kudy vedla její trasa. Ve skupinách si vytvoří tabulku základních znaků románského, gotického, renesančního a barokního slohu.

Program akce:Žáci si nejprve společně projdou areál Pražského hradu a seznámí se s jeho hlavními architektonickými památkami. Z Pražského hradu půjdou Královskou cestou na Staroměstské náměstí, pak navštíví Anežský klášter, kde je od 11.00 zajištěn program o českých zemských patronech. Program trvá 90 minut. Ve zbývajícím čase žáci dokončí prohlídku Královské cesty. Během procházky plní žáci jednoduché úkoly podle pracovního listu a pořídí si snímky nejdůležitějších památek.

Finanční rozvaha: program Anežský klášter 80 Kč

autobus 150 Kč

celkem 230 Kč

Výstupy: Žáci si v hodinách dějepisu ve skupinách formou nástěnných obrazů zpracují informace o památkách Královské cesty. Využijí fotografie památek, které si v průběhu procházky pořídí. Pokusí se památky správně zařadit k uměleckým směrům. Poznatky o životě českých zemských patronů budou využity v hodinách dějepisu.

Hodnocení: V hodinách dějepisu bude provedena kontrola znalostí základních znaků uměleckých slohů. Známkou bude také ohodnocena správnost informací a výtvarná stránka nástěnného obrazu. Hodnocení je zahrnuto do dějepisu.

Třída: Tercie

Garant: Mgr. Radmila Vorasická

Třídní učitel: Mgr. Lucie Jonášová

Program: Pražský hrad - velký okruh

Starý Královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Jiřský klášter - Národní galerie, Zlatá ulička, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác.

Příprava: Žáci si předem připraví materiály o jednotlivých místech a objektech Pražského hradu. Při vlastní akci budou jako průvodci své spolužáky poutavě informovat o jednotlivých pamětihodnostech.Jejich výstupy budou doplněny výkladem učitele. Společně budou přímo v terénu vyhledávat znaky jednotlivých uměleckých slohů.

Program akce: Žáci projdou výstavu Příběh Pražského hradu a navštíví dle časových možností další místa trasy velkého okruhu (Zlatou uličku, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, paláce...), využívají přitom předchozí přípravy.

Finanční rozvaha:

školní zvýhodněné vstupné 150 Kč

autobus 150 Kč

celkem 300 Kč

pedagogický doprovod vstup zdarma

Výstupy: Prezentace k uměleckým slohům a jednotlivým památkám - skupinová práce,

zpracování slohového úkolu - volný slohový útvar publicistického stylu či vypravování s tématem exkurze - individuální práce

Hodnocení: Prezentace hodnocena v rámci výtvarné výchovy, a to obsahová i formální stránka práce

Slohový úkol hodnocen v rámci českého jazyka - hodnocena bude obsahová stránka, správné užití slohových prostředků i pravopis

Třída: kvarta

Garant: Mgr. Marie Kocánková

Třídní učitel: Mgr. Miroslav Král

Program: Národní technické muzeum, prohlídka expozic

Příprava: Žáci se seznámí na webových stránkách http://www.ntm.cz/cs s jednotlivými expozicemi Národního technického muzea v Praze. Ve třídě se vytvoří 5členné skupiny žáků. Každá skupina si vybere určité tematicky související exponáty sbírek, s kterými se podrobně seznámí a zdokumentuje je.

Program akce:

10:00 – 12:0 výukový program Rudolf II. (workshop z nabídky projektů Enter připravený odborníky muzea), prohlídka expozice Astronomie

12:30 – 14:30 individuální prohlídka dalších expozic, jednotlivé skupiny se zaměří hlavně na tu část sbírek, kterou budou dokumentovat

Finanční rozvaha:

vstup do technického muzea 50 Kč

workshop 40 Kč

autobus 150 Kč

celkem 240 Kč

Pro učitele je vstup zdarma.

Výstupy: Žáci ve skupinách vytvoří textový a obrazový materiál, který bude propagovat určité tematicky související exponáty ze sbírek technického muzea a umístí tyto materiály na nástěnku. V hodinách fyziky, chemie, popř. dějepisu budou získané informace, které se vztahují k probírané látce, využity k diskusím.

Hodnocení: V hodinách fyziky bude testem ověřen přínos projektu pro lepší pochopení a obohacení všeobecných znalostí v oblasti technického poznání (např. vývoj astronomie, astronomické přístroje, dalekohledy, rozvoj vědy a techniky v rudolfínském období, přínos alchymie a další).

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK