Copyright 2018 - Custom text here

Poznáváme život v německý mluvících zemích – Berlín (Nj)

Poznáváme život v německý mluvících zemích – Berlín

Autor projektu: Monika Vrbová

Termín: březen 2012, odjezd z Lovosic v brzkých ranních hodinách., předpokládaný návrat do Lovosic v pozdních nočních hodinách – dle domluvy s fa. „Veselý školní autobus" -Roudnice nad Labem, která akci bude spoluzajišťovat.

Cílová skupina: studenti 3.a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a tomu odpovídající ročníky víceletého gymnázia

Cíl projektu: Aktivně využít jazykové znalosti v cizojazyčném prostředí, umět se orientovat podle mapy ve městě a na vlastní oči poznávat pamětihodnosti Berlína , které zná jen zprostředkovaně. Neopomenutelným přínosem je návštěva Pergamon muzea na ostrově muzeí, procházka známou ulicí „ Unter den Linden" (opera, knihovna, univerzita), prohlídka nové čtvrti vládních budov ,Reichstagu a Braniborské brány.Zastávka u zámku Charlottenburg a konečně prohlídka meneta II. světové války –Kaiser Wilhelm Gedächtnis-Kirche na boulevardu Kurfüsten-Damm.

Popis projektu: Studenti budou rozděleni podle ročníků do pracovních skupin. Skupiny budou vytvořeny bez ohledu na stupeň znalosti německého jazyka. Členové skupin mají za úkol vzájemně spolupracovat při řešení úloh. Cílem projektu je také uplatnění mezipředmětových vztahů. Vedle německého jazyka si žáci prohloubí také znalosti dějepisu, které budou rovněž předmětem jejich výstupů

Přípravná fáze: Před exkurzí budou 2 hodiny výuky věnovány vyhledávání a prezentaci základních informací o městě. ( Zdroje – internet, prospekty ). V přípravné fázi se každá skupina zapíše k tématu referátu, jehož přípravě se bude věnovat ještě před odjezdem.

Vlastní realizace projektu: Návštěva města. Studenti ve skupinách obdrží pracovní listy s úkoly, které musí splnit.

Výstup: Získané informace studenti zpracují v německém jazyce a své poznatky budou prezentovat ve třídě. Zaměří se zejména na téma svého referátu.

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, řízený rozhovor, prezentace, diskuse.

Hodnocení projektu: vlastní prezentace výstupních prací spolužáků na zadaná témata referátů. Shrnutí nově získaných poznatků a nových informací získaných během realizace projektu.

Garanti projektu: vyučující německého jazyka jednotlivých skupin – M.Vrbová, Z.Liscová, M.Quaiserová

Pedagogický dozor: M. Vrbová, Z. Liscová, M.Quaiserová

Doprava: autobus – fa. Veselý školní autobus

Rozpočet: 800,- (doprava , pojištění + vstup do muzea )

(dle předběžné kalkulace při účasti 44 žáků)

kapesné

stravování vlastní

Časové rozvržení:

Jednodenní akce s předchozí přípravou a závěrečným výstupem. Akce se uskuteční v měsíci březnu 2012.

Příprava: cca 2 týdny před datem výjezdu budou studenti jednotlivých ročníků seznámeni s projektem a se svým tématem. Tento čas má první pracovní skupina na přípravu dle pokynů svých vyučujících německého jazyka.

Dokončení: v průběhu dvou týdnů skupina dokumentaristů připraví výstup v podobě veřejné školní prezentace dle svých možností a schopností. Bezprostředně po návratu odevzdá každá skupina pracovní listy s vyřešenými úlohami. Úspěšnost jednotlivých skupin bude vyhodnocena a bude zveřejněno pořadí.

Charakteristika:

V projektu Poznáváme život v německy mluvících zemích jsou realizována tato průřezová témata:

OSV

seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů – 3.A, septima; 4.A, oktáva

spolupráce a soutěž – 3.A, septima; 4.A, oktáva

VMS

Žijeme v Evropě – 4.A, oktáva

MV

tvorba mediálního sdělení - 3.A, septima; 4.A, oktáva

práce v realizačním týmu – 3.A, septima; 4.A, oktáva

Projekt má přínos v následujících předmětech těchto ročníků: D, Vv, OSVZ, Z

Kompetence:

Projekt Poznáváme život německy mluvících zemí napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky v cizím jazyce, své názory formuluje, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá, získá požadované informace

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pozn.: Všichni studenti obdrží přihlášku s pokyny ohledně organizace a bezpečnosti pobytu studentů v zahraničí. Přihláška bude podepsána zákonným zástupcem i u studentů plnoletých.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK