Copyright 2018 - Custom text here

Poznáváme život v německý mluvících zemích – Drážďany (Nj)

Poznáváme život v německý mluvících zemích – Drážďany

Autor projektu: Romana Hašlarová

Termín: březen 2011, odjezd z Lovosic od školy v 8.00 hod., předpokládaný návrat do Lovosic 18.00 – 19.00 hod.

Cílová skupina: studenti 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia a tomu odpovídající ročníky víceletého gymnázia

Cíl projektu: Aktivně využít jazykové znalosti v cizojazyčném prostředí, umět se orientovat podle mapy ve městě a následně vyhledat a poznávat pamětihodnosti Drážďan, zjistit a shromáždit požadované informace.

Popis projektu: Studenti budou rozděleni podle ročníků do pracovních skupin. Skupiny budou vytvořeny bez ohledu na stupeň znalosti německého jazyka. Členové skupin mají za úkol vzájemně spolupracovat při řešení úloh.

Přípravná fáze: Před exkurzí budou 2 hodiny výuky věnovány vyhledávání a prezentaci základních informací o městě. ( Zdroje – internet, prospekty ). V přípravné fázi se každá skupina zapíše k tématu referátu, jehož přípravě se bude věnovat ještě před odjezdem.

Vlastní realizace projektu: Návštěva města. Studenti ve skupinách obdrží pracovní listy s úkoly, které musí splnit.

Výstup: Získané informace studenti zpracují v německém jazyce a své poznatky budou prezentovat ve třídě. Zaměří se zejména na téma svého referátu.

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, řízený rozhovor, prezentace, diskuse.

Hodnocení projektu: vlastní prezentace výstupních prací spolužáků na zadaná témata referátů. Shrnutí nově získaných poznatků a nových informací získaných během realizace projektu.

Garanti projektu: vyučující německého jazyka jednotlivých skupin – R. Hašlarová, M. Vrbová

Pedagogický dozor: R. Hašlarová, M. Quaiserová, M. Vrbová

Doprava: autobus

Rozpočet: 300,- (doprava + pojištění )

kapesné + vstupy

stravování vlastní

Časové rozvržení:

Jednodenní akce s předchozí přípravou a závěrečným výstupem. Akce se uskuteční v měsíci březnu 2011.

Příprava: cca 2 týdny před datem výjezdu budou studenti jednotlivých ročníků seznámeni s projektem a se svým tématem. Tento čas má první pracovní skupina na přípravu dle pokynů svých vyučujících německého jazyka.

Dokončení: v průběhu dvou týdnů skupina dokumentaristů připraví výstup v podobě veřejné školní prezentace dle svých možností a schopností. Bezprostředně po návratu odevzdá každá skupina pracovní listy s vyřešenými úlohami. Úspěšnost jednotlivých skupin bude vyhodnocena a bude zveřejněno pořadí.

Charakteristika:

V projektu Poznáváme život v německy mluvících zemích jsou realizována tato průřezová témata:

OSV

kreativita, komunikace – 1.A, kvinta

seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů – 1.A, kvinta, 2.A, sexta

VMS

Evropa a svět nás zajímá – 2.A, sexta

objevujeme Evropu a svět – 2.A, sexta

jsme Evropané – 2.A, sexta

MV

tvorba mediálního sdělení – 1.A, kvinta

práce v realizačním týmu – 2.A, sexta

Projekt má přínos v následujících předmětech těchto ročníků: D, Vv, Čj, OSVZ, Z

Kompetence:

Projekt Poznáváme život německy mluvících zemí napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky v cizím jazyce, své názory formuluje, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá, získá požadované informace

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pozn.: Všichni studenti obdrží přihlášku s pokyny ohledně organizace a bezpečnosti pobytu studentů v zahraničí. Přihláška bude podepsána zákonným zástupcem i u studentů plnoletých.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK