Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Fyzika (3.A) – Voltampérová charakteristika spotřebičů

Voltampérová charakteristika spotřebičů

Téma: Závislost proudu na napětí (VA – charakteristika) lineárních a nelineárních vodičů

Pomůcky: školní rozvod (asi 8 V), technické rezistory, žárovky, spínač, měřicí přístroje (PU501, digitální ampérmetr), potenciometr (100 Ω)

Úkol č. 1: Určení voltampérové charakteristiky technického rezistoru

1) Navrhněte schéma zapojení (napětí na rezistoru budeme regulovat potenciometrem), obvod sestavte.

2) Na rezistoru nastavte potenciometrem napětí 1 V a zvyšujte hodnotu napětí po 0,5 V. Naměřené hodnoty proudu a napětí zapište do tabulky a vypočítejte odpor rezistoru. Měření proveďte pro dva různé rezistory.

3) Sestrojte voltampérovou charakteristiku I(U) a graf závislosti odporu R na napětí na rezistoru.

Závěr:

1) Co je to voltampérová charakteristika? Jaký má průběh u technických rezistorů?

2) Jak závisí odpor rezistoru na rostoucím napětí, které vkládáme na rezistor?

Úkol č. 2: Určení voltampérové charakteristiky žárovky

1) Proměřte závislost proudu a napětí na žárovce podle stejného postupu jako v případě technických rezistorů. Měření proveďte pro dvě různé žárovky.

2) Sestrojte voltampérovou charakteristiku I(U) a graf závislosti odporu R na napětí na rezistoru.

Závěr:

1) Jaký průběh má voltampérová charakteristika u žárovky?

2) Jak se s rostoucím napětím mění odpor žárovky.

3) Porovnejte průběh voltampérové charakteristiky u lineárních a nelineárních vodičů. Co způsobuje rozdílný průběh VA – charakteristik?

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK