Copyright 2022 - Custom text here

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - termín jaro 2021

Podmínky přijetí ke studiu pro školní rok 2021 / 2022
Přijímací řízení upravuje zejména Zákon číslo 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška číslo 353 / 2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích od školního roku 2021 / 2022 do 1. ročníku těchto studijních oborů:

"Gymnázium - všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium a 79 41 K/81 osmileté denní studium"

 

Ustanovení:

I. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium

Pozvánka bude zaslána nejpozději dva týdny před konáním písemných zkoušek (CERMAT).

Předpokládaný počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

POZOR!

Pokud bude počet přihlášek do čtyřletého studijního oboru vzdělávání nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, jednotné přijímací zkoušky CERMAT, se případně KONAT NEBUDOU. Takové rozhodnutí ředitel školy eventuálně ředitel školy učiní a zveřejní nejpozději do 8. března 2021 na webu školy a bezodkladně sdělí uchazečům a jejich zákonným zástupcům uchazečů (nejpozději do 19. března 2021).

 

II. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/81 osmileté denní studium

Pozvánka bude zaslána dva týdny před konáním písemných zkoušek (CERMAT).

Počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

Lékařská prohlídka se pro žádný z oborů nevyžaduje! Podrobná kritéria pro přijetí a pokyny k přihláškám najdete níže.

Přihláška

• přihlášku ke vzdělávání získá žák ve své základní škole, případně také na webových stránkách MŠMT nebo našeho gymnázia (viz. níže)

• formálně správně a kompletně vyplněnou přihlášku podepíše žák a zákonný zástupce, základní škola potvrdí správnost uvedených údajů

• tato přihláška musí být doručena k nám do školy (Sady pionýrů 600, Lovosice 410 02) doručena nejpozději do pondělí 1. března 2021

• pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na různé střední školy (pořadí na přihlášce nemá vliv na přijetí)

• podává-li uchazeč 2 přihlášky, na obou uvede údaje o školách a oborech vzdělání ve stejném pořadí

• do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky z obou škol

• přehled klasifikace z předmětů potvrzuje příslušná základní škola

• přihlášku vytiskněte (na jediný list papíru) dvakrát totožnou (je tím zachováno pořadí vybraných škol)

PŘIHLÁŠKY

Bližší informace, návody a formuláře (ZDE)

Vzory

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 8L studium, (formát pdf ke stažení zde)

ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 4L studium, (formát pdf ke stažení zde)

"Kritéria - 8L studium" (PDF - zde)

"Kritéria - 4L studium" (PDF - zde)

Přijímací zkouška

• do obou výše uvedených oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční jednotná přijímací zkouška

• tuto zkoušku tvoří dva písemné testy (z předmětů: Český jazyka a literatura, Matematika)

• podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení všech kritérií činí 60 %

• vysvědčení z předcházejícího vzdělání (podle § 60, bodu d, odst. 1, písm. a) školského zákona

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo

OBOR

1. TERMÍN

2. TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

čtyřletý 

3. 5. 2021

4. 5. 2021

2. 6. 2021

3.6. 2021

osmiletý 

5. 5. 2021

6. 5. 2021

2. 6. 2021

3. 6. 2021

 

Zápisový lístek

• zápisový lístek vydá svým žákům příslušná základní škola (ostatním pak krajský úřad)

• zápisový lístek potvrdí základní škola a podepíše jej žák i jeho zákonný zástupce

• úmysl vzdělávat se v dané škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku (ZL)

• nedoručením ZL k nám do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí zanikají jeho právní účinky

• zápisový lístek lze použít pouze jednou, kromě stanovených výjimek (např. v případě přijetí ke vzdělávání na základě odvolání)

Důležité pokyny a informace

• Dny otevřených dveří (vše o škole, studiu, aktivitách, vzdělávání a přijímacím řízení) závisí od epidemické situace, tradiční prezentační setkání je prozatím nahrazeno online návštěvami přímo ve výuce a online prezentacemi na stránce (ZDE), bližší informace podá vedení školy.

• Sledujte informace z MŠMT (www.msmt.cz) a CERMAT (www.cermat.cz) a školy (ZDE)

Praktické informace a legislativa MŠMT:

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a příslušná ustanovení - čtěte zde: (odkaz: (ZDE))

Poučení o odvolání (PDF - klik zde)

Výzva pro seznámení se s podklady (WORD - klik zde)

Vzor odvolání

Dotazník cizí jazky a výchovy 4L (DOC)

V Lovosicích, dne 31. ledna 2021

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy