Copyright 2020 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přijímací řízení 2020

Přijímací řízení 2020 - kritéria a pokyny

Podmínky přijetí ke studiu pro školní rok 2020 / 2021
Přijímací řízení upravuje zejména Zákon číslo 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška číslo 353 / 2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích od školního roku 200/2021 do 1. ročníku těchto studijních oborů:

"Gymnázium - všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium a 79 41 K/81 osmileté denní studium".

Ustanovení:

I. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium

Pozvánka bude zaslána nejpozději dva týdny před konáním zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

II. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/81 osmileté denní studium

Pozvánka bude zaslána dva týdny před konáním zkoušek.

Počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

Lékařská prohlídka se pro žádný z oborů nevyžaduje! Podrobná kritéria pro přijetí a pokyny k přihláškám najdete níže.

Přihláška

• přihlášku ke vzdělávání získá žák ve své základní škole (případně také na webových stránkách MŠMT nebo našeho gymnázia)

• formálně správně a kompletně vyplněnou přihlášku podepíše žák a zákonný zástupce, základní škola potvrdí správnost uvedených údajů

• tato přihláška musí být doručena k nám do školy (Sady pionýrů 600, Lovosice 410 02) doručena nejpozději do pondělí 2. března 2020

• pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na různé střední školy (pořadí na přihlášce nemá vliv na přijetí)

• podává-li uchazeč 2 přihlášky, na obou uvede údaje o školách a oborech vzdělání ve stejném pořadí

• do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky z obou škol

• přehled klasifikace z předmětů potvrzuje příslušná základní škola

• přihlášku vytiskněte dvakrát totožnou (je tím zachováno pořadí vybraných škol)

PŘIHLÁŠKY - vzory

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 8L studium (PDF)
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 4L studium (PDF) 

Přijímací zkouška

 • do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška

• tuto zkoušku tvoří dva písemné testy (vzdělávací obory: Český jazyka a literatura, Matematika)

• podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení všech kritérií činí 60%

• vysvědčení z předcházejícího vzdělání (podle § 60, bodu d, odst. 1, písm. a) školského zákona

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo

OBOR

1. TERMÍN

2. TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

čtyřletý 

14. 4. 2020

15. 4. 2020

13. 5. 2020

14. 5. 2020

osmiletý 

16. 4. 2020

17. 4. 2020

13. 5. 2020

14. 5. 2020

Zápisový lístek

• zápisový lístek vydá svým žákům příslušná základní škola (ostatním pak krajský úřad)

• zápisový lístek potvrdí základní škola a podepíše jej žák i jeho zákonný zástupce

• úmysl vzdělávat se v dané škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku (ZL)

• nedoručením ZL k nám do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí zanikají jeho právní účinky

• zápisový lístek lze použít pouze jednou, kromě stanovených výjimek (např. v případě přijetí ke vzdělávání na základě odvolání)

Důležité pokyny a informace

• Týden otevřených dveří (vše o škole, vzdělávání a přijímacím řízení) se uskuteční 3. až 7. února 2020 (s možností návštěvy přímo ve vyučování)

• Sledujte informace z MŠMT (www.msmt.cz) a CERMAT (www.cermat.cz) a školy (www.gymlovo.cz)

Praktické informace - odkazy (legislativa MŠMT)

V Lovosicích, dne 7. ledna 2020

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Search

f t g m

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK