Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přijímací řízení 2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - termín jaro 2019


Podmínky přijetí ke studiu pro školní rok 2019 / 2020
Přijímací řízení upravuje zejména Zákon číslo 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška číslo 353 / 2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích od školního roku 2018/2019 do 1. ročníku těchto studijních oborů:

 

"Gymnázium - všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium a 79 41 K/81 osmileté denní studium".

 

Ustanovení:

I. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium

Pozvánka bude zaslána nejpozději dva týdny před konáním zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

II. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/81 osmileté denní studium

Pozvánka bude zaslána dva týdny před konáním zkoušek.

Počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů, resp. nejvýše až 32, v případě odvolání).

 

Lékařská prohlídka se pro žádný z oborů nevyžaduje! Podrobná kritéria pro přijetí a pokyny k přihláškám najdete níže.

 

Přihláška

• přihlášku ke vzdělávání získá žák ve své základní škole (případně také na webových stránkách MŠMT nebo našeho gymnázia)

• formálně správně a kompletně vyplněnou přihlášku podepíše žák a zákonný zástupce, základní škola potvrdí správnost uvedených údajů

• tato přihláška musí být doručena k nám do školy (Sady pionýrů 600, Lovosice 410 02) doručena nejpozději do pátku 1. března 2019

• pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na různé střední školy (pořadí na přihlášce nemá vliv na přijetí)

• podává-li uchazeč 2 přihlášky, na obou uvede údaje o školách a oborech vzdělání ve stejném pořadí

• do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky z obou škol

 

Přijímací zkouška

 • do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška

• tuto zkoušku tvoří dva písemné testy (vzdělávací obory: Český jazyka a literatura, Matematika)

• podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení všech kritérií činí 60%

• vysvědčení z předcházejícího vzdělání (podle § 60, bodu d, odst. 1, písm. a) školského zákona

 

Termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo

 

OBOR

1. TERMÍN

2. TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

čtyřletý 

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

osmiletý 

16. 4. 2019

17. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

 

 

Zápisový lístek

• zápisový lístek vydá svým žákům příslušná základní škola (ostatním pak krajský úřad)

• zápisový lístek potvrdí základní škola a podepíše jej žák i jeho zákonný zástupce

• úmysl vzdělávat se v dané škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku (ZL)

• nedoručením ZL k nám do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí zanikají jeho právní účinky

• zápisový lístek lze použít pouze jednou, kromě stanovených výjimek (např. v případě přijetí ke vzdělávání na základě odvolání)

 

Důležité pokyny a informace

• Týden otevřených dveří (vše o škole, vzdělávání a přijímacím řízení) se uskuteční 4. až 8. února 2019 (s možností návštěvy přímo ve vyučování)

• Sledujte informace z MŠMT (www.msmt.cz) a CERMAT (www.cermat.cz) a školy (www.gymlovo.cz)

 

"Kritéria - 4L studium" (odkaz na pdf - příloha)

 

"Kritéria - 8L studium" (odkaz na pdf - příloha)

 

"Formulář přihlášky ke studiu" (odkaz - viz příloha)

 

V Lovosicích, dne 22. ledna 2019

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

 

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK