Copyright 2018 - Custom text here

Přijímací řízení 2016 4L

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017

(v termínu - jaro 2016)

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb – školský zákon a vyhláškou č. 671/2004 – kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2016 / 2017

Studijní obor 79 41 K/ 41 Gymnázium (čtyřleté studium) - pro uchazeče z 9. tříd ZŠ (případně s ukončenou povinnou školní docházkou)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: jedna třída (cca 30 žáků), v případě vyššího počtu úspěšných uchazečů může ředitel školy rozhodnout o eventuálním navýšení tohoto počtu, až do naplnění kapacity školy dle zřizovací listiny.

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu celkově získaných bodů, a to dle stanovených kritérií (prospěch na ZŠ, úspěchy v soutežích či olympiádách). A zohledněny budou i výsledky z tzv. ověřování (forma písemných testů z matematiky a českého jazyka, které připravuje společnost CERMAT). Přesnou specifikaci kritérií pro přijetí čtěte v příloze (viz - přílohy pod textem).

Písemné testy z M+ČJ se v budově školy uskuteční v pátek 15. dubna 2016.

Lékařská prohlídka se nevyžaduje.

Přihlášky:

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy, nejlépe v pořadí dle svých preferencí. Vyplněný formulář odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, pozor- pořadí škol dle priority však musí být na obou přihláškách totožné! Testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí.

Pokud tedy uchazeč preferuje právě naše gymnázium, apelujeme a důrazně doporučujeme uvést ho na prvním místě!

Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče. Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihlášku je nutné odevzdat k nám do školy (či doručit poštou) nejpozději do 15. března 2016. Všichni uchazeči poté obdrží písemnou pozvánku k účasti při testech pilotního ověřování (M+ČJ), které se uskuteční v budově gymnázia v pátek 15. dubna 2016.

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu školy a na školních webových stránkách. S ohledem na ochranu osobních údajů budou uchazeči uvedeni pod přiděleným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit našemu gymnáziu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek). V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi vám budeme nápomocni.

Dokumenty ke stažení: Předvyplněná příhláška 4L studium (xls), Přihláška (prázdná pdf), Pokyny k vyplnění (pdf), Kritéria 4L studium (pdf)

Podkategorie

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK