Copyright 2018 - Custom text here

Přijímací řízení 2016 8L

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016 / 2017

(v termínu - jaro 2016)

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb – školský zákon a vyhláškou č. 671/2004 – kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, v platném znění, vyhlašuje Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2016 / 2017

Studijní obor 79 41 K/ 81 Gymnázium (osmileté studium) - pro uchazeče z 5. tříd ZŠ

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: jedna třída s počtem 30 žáků (resp. až 32 žáků, v případě odvolání).

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu celkově získaných bodů, a to dle stanovených kritérií (prospěch na ZŠ, úspěchy v soutěžích či olympiádách). Zohledněny budou zejména i výsledky z písemných testů (ČJ+M - CERMAT). Přesnou specifikaci kritérií pro přijetí čtěte níže (odkaz - viz přílohy pod textem).

Písemné CERMAT testy z M a ČJ se uskuteční v pondělí 18. dubna 2016.

Lékařská prohlídka se nevyžaduje.

Přihlášky:

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Vyplněný formulář odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, pořadí škol dle preferencí však musí být na obou přihláškách stejné! Testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud preferujete naše gymnázium, důrazně doporučuji uvést ho na prvním místě! Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče.

Přihlášku je nutné odevzdat k nám do školy (či doručit poštou) nejpozději do 15. března 2016. Všichni uchazeči poté obdrží písemnou pozvánku k účasti na CERMAT testech, které se uskuteční v budově gymnázia v pondělí 18. dubna 2016.

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu školy a na školních webových stránkách. S ohledem na ochranu osobních údajů budou uchazeči uvedeni pod přiděleným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit našemu gymnáziu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek). V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi vám budeme nápomocni.

Dokumenty ke stažení: Předvyplněná přihláška 8L studium (xls), Přihláška (prázdná pdf), Pokyny k vyplnění (pdf), Kritéria 8L studium (pdf)

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK