Copyright 2023 - Custom text here

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen "ŠPP") je nedílnou součástí školy, jeho činnost definuje vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezi základní činností ŠPP patří prevence rizikových jevů a poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a metodická podpora učitelům. Členové poradenského pracoviště se pravidelně účastní odborně zaměřených setkání a školení.  

DOKUMENTY:

  • Aktuální preventivní program školy – "ZDE"
  • Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím služby školního psychologa– "ZDE"
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

 
 
 

Mgr. Lukáš Jedlinský - školní metodik prevence 

Konzultace: úterý až pátek (po předchozí domluvě) 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kabinet: č. 108

Popis činnosti: 

- Pomoc žákům a zákonným zástupcům 

- Preventivní aktivity pro třídní kolektivy – koordinace programů, zajišťování grantů a dotací 

- Organizace adaptačních kurzů a teambuildingových programů

- Prevence rizikového chování – závislosti, záškoláctví, šikana, kyberšikana, poruchy přijmu potravy, extremismus… 

- Intervence ve třídách – práce s třídními kolektivy, kde dochází k projevům rizikového chování 

- Poradenství v oblasti rizikového chování: 

   o špatné třídní klima, konflikty s vrstevníky, pedagogy… 

   o různé formy závislostí (omamné a psychotropní látky, alkohol, digitální závislost)

   o projevy šikany, kyberšikany a jiné podoby agrese 

   o poruchy přijmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) 

   o problémy s docházkou, záškoláctví 

   o extremismus (rasismus, xenofobie, homofobie, náboženská nesnášenlivost)

Podpora pedagogům 

- Organizace školení zaměřených na projevy rizikového chování u žáků 

- Organizace programů duševního zdraví pro pedagogický sbor (teambuilding, well-being, psychohygiena) 

- Metodická podpora a poradenství týkajících rizikového chování u žáků 

- Administrace a evidence výskytu různých forem rizikového chování v daném školním roce 

- Tvorba preventivního programu školy a krizového plánu školy pro aktuální školní rok

 

B) VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Radmila Vorasická - výchovná a kariérová poradkyně 

Konzultace: pondělí až pátek (po předchozí domluvě) 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kabinet: č. 004

Popis činnosti:

V případě jakýchkoliv školních potíží, osobnostního rozvoje nebo mimořádně psychicky náročné osobní situace.

- Poskytuji poradenství také v oblasti kariéry a volby SŠ/VŠ, tedy kam zamířit po maturitě. 

- Péče o žáky se specifickými poruchami učení i s jinými výukovými a výchovnými obtížemi a o žáky nadané. 

- Koordinace komunikace mezi školou, rodinou a pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickými centry. 

- Poskytuji poradenství v oblasti rizikového chování: 

   o špatné třídní klima, konflikty s vrstevníky, pedagogy… 

   o poruchy přijmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) 

   o problémy s docházkou, záškoláctví

C) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Markéta Pechová školní psycholožka 

Konzultace: po domluvě, dle objednání skrze email nebo EduPage

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., EduPage

Kabinet č. 108

 

Popis činnosti:

Poradenství žákům v případech, kdy 

- mají problém s učením a chtějí zjistit, jak lépe zvládnou školní povinnosti 

- neprospívají, mají problém s pozorností či s pamětí 

- mají neshody s kamarády, spolužáky, rodiči 

- necítí se dobře ve své třídě a chtějí pomoc při adaptačních nesnázích ve škole 

- trápí strach, tréma, bojí se zkoušení 

- potřebují nástroje na zvládání stresu, úzkosti 

- prožívají náročné období 

- ocitnou se v krizové situaci 

- chtějí pomoci kamarádovi nebo spolužákovi 

- mají zájem o studium psychologie 

- se rozhodují o další kariérní dráze

Poradenství zákonným zástupcům (rodičům) za účelem:

- individuálního sezení ohledně vzdělávacích, výchovných či osobních obtíží žáka 

- konzultace vhodného vedení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

- sdělení podezření na změnu chování/prospěchu svého dítěte související se školou, změnou rodinného prostředí či jiných obtíží 

- konzultace ohledně odborné péče o dítě a předání kontaktů (medikace, psychiatrie, klinická psychologie, neurologie, psychoterapie apod.). V případě, že bude žák nebo zákonný zástupce požadovat dlouhodobější individuální péči školního psychologa, zákonný zástupce nezletilého žáka podepíše souhlas s individuální péčí.

Služby pedagogům: 

- Konzultace při řešení výukových i výchovných problému jednotlivých žáků. 

- Metodická podpora pro učitelé žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Diagnostika vztahů ve třídě a následně intervenční program pro zlepšení těchto vztahů. 

- Náslech v hodinách (pozorování žáka / žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího). 

- Krizová intervence v obtížných situacích. 

- Individuální konzultace. 

- Spolupráce při prevenci negativních jevů.