PROJEKT

ETNICKÉ UMĚNÍ

 

Autor: Radmila Vorasická

Cíl projektu: cílem projektu je rozvíjení kreativních a tvůrčích schopností na základě inspirace uměním různých národů minulosti i současnosti, rozvíjení znalostí o vlastní kultuře a jiných kulturách světa, prohlubování vztahu a úcty k různým uměleckým projevům, propojování teoretických a praktických poznatků a činností, pochopení vztahu kultury a prostředí, posilování mezipředmětových vztahů (dějepis, zeměpis, společenské vědy, hudební výchova), rozvíjení celé řady klíčových kompetencí

Cílová skupina: žáci tercie

Časová dotace : 8 hodin

Metody: řízený rozhovor, skupinová a samostatná práce, výtvarná a hudební činnost, prezentace

Kompetence: projekt Etnické umění rozvíjí následující kompetence:

Kompetence k učení

žák vyhledává a třídí informace a navzájem je propojuje, uvádí věci do souvislostí

propojuje poznatky z různých oblastí do širších celků, porovnává je

určuje překážky a učí se je překonávat

Kompetence k řešení problémů

využívá získané vědomosti k objevování různých variant řešení

volí vhodné způsoby řešení problémů

Kompetence komunikativní

komunikuje s ostatními ve skupině

konzultuje své myšlenky a postupy s učitelem i spolužáky

prezentuje výsledky své práce a práce skupiny

vyjadřuje otevřeně a kultivovaně své názory

Kompetence sociální a personální

účinně spolupracuje ve skupině

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu

poskytuje pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské

projevuje smysl pro tvořivost

poznává tradice a kulturní dědictví

respektuje jiný pohled na problém

Kompetence pracovní

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

plní své povinnosti a závazky

dodržuje vymezená pravidla

využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

Pomůcky: odborné publikace a časopisy, fotografie, atlas, mapy, počítač (internet), výtvarné materiály dle výběru skupiny a zvoleného způsobu prezentace ( fixy, tuš, temperové, vodové barvy, pastely, nůžky, lepidlo, šití, barevné papíry, lepenka, čtvrtky...)

Personální zabezpečení: projekt zabezpečuje vyučující výtvarné výchovy, konzultace a odborná pomoc vyučující dějepisu, zeměpisu a společenských věd

Charakteristika projektu: v projektu jsou realizována následující průřezová témata:

VMS – Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané, MkV – multikulturalita

Časová dotace Aktivita

1. – 2. hodina Učitel motivuje žáky a připraví je na projekt. Vede s žáky rozhovor o umění národů minulosti i současnosti, životě společnosti, obřadech, náboženství, odívání, architektuře a výtvarné tvorbě. Společně prohlížejí obrazový materiál a diskutují o možnostech vlastního ztvárnění (dramatizace, brožura, plachta, nástěnný obraz, ...), jaké materiály použijí, rozdělí si práci ve skupinách. Učitel žákům pomáhá řešit jejich problémy.

3. – 4. hodina Žáci společně s učitelem prohlížejí donesené materiály a pomůcky, konzultují svou představu ztvárnění, hovoří o tom, jak si svou práci promysleli. Pracují ve skupinách a ztvárňují své představy.

5. - 6. hodina Jednotlivé skupiny informují učitele i ostatní žáky o průběhu své práce, radí se o dalších postupech, dokončují svou práci, radí se o prezentaci.

7. – 8. hodina Žáci prezentují svou práci před třídou, hodnocení provádí celá třída, učitel i sami tvůrci. Prezentující sdělí, jaký byl jejich záměr a jak se ho podařilo naplnit, jaké nové informace, poznatky a prožitky jim práce přinesla, hovoří o problémech a překážkách, které museli překonat, o jejich způsobech řešení. Práce, u nichž to bude technicky možné, budou vystaveny.

Hodnocení projektu: Na závěr učitel shrne poznatky studentů, vyzdvihne klady každé práce, poradí s odstraněním negativních jevů v další práci a shrne hodnocení třídy, žáků a své vlastní.

   FACEBOOK  

Wednesday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews