PROJEKT

STATISTIKA

Autoři projektu: Pavla Linková, Jaroslav Týnek

Cíl projektu: Seznámit studenty se základními statistickými pojmy formou praktického cvičení.

Cílová skupina: Žáci tercie.

Personální zabezpečení a garanti: Vyučující matematiky a ICT v tercii.

Časové rozvržení: Projekt probíhá částečně ve vyučovacích hodinách M a ICT a částečně jako domácí samostatná práce studentů. Přípravná část v hodinách M 5 hodin, domácí práce 2 týdny, zpracování na počítači v hodinách ICT 2 hodiny.

Popis projektu:

Matematika:

Žáci jsou v hodině matematiky seznámeni se základními statistickými pojmy dle učebního plánu ŠVP. Tyto pojmy jsou objasněny přímo na statistickém souboru žáků jejich třídy, zároveň si také žáci pod dozorem učitele zkusí některé metody statistického průzkumu.

V hodině matematiky jsou také prezentovány a rozebírány příklady statistik z různých médií, které si studenti přinesou, a hodnocena jejich hodnověrnost i hodnověrnost zdroje a také vypovídací hodnota. Tím se také žáci seznámí s různými typy diagramů.

Poté je zadána samostatná skupinová práce:

1. Zvolte téma statistického průzkumu s výběrem tří znaků: 1 kvantitativní, 1 kvalitativní, 1 alternativní. Průzkum proveďte nejméně na 50 statistických jednotkách jednotkách.

2. Získané hodnoty každého znaku sestavte do tabulky četností a ke každému znaku sestrojte graf. Pro každý znak bude graf jiného typu.

3. Pro kvantitativní znak určete aritmetický průměr, modus a medián. Použijte vzorce integrované v MS Excel.

4. Vyhodnoťte získané výsledky a zhodnoťte je.

Informatika:

Žáci zpracují výsledky získané statistickým průzkumem.

1. Soubor bude jednotně vhodně pojmenován (podle pravidel ICT), budou vyplněna metadata

2. Jednotlivé listy budou pojmenovány, přebytečné listy budou odstraněny

3. Tabulky dat budou jednotně naformátovány

4. Doprovodné texty budou v textových polích (použijte komentářů)

5. Použité statistické vzorce budou zobrazeny pomocí editoru rovnic.

6. Grafy budou na nových listech. Grafy mohou být různé vhodných typů (spojité či diskrétní hodnoty statistického zjišťování). Formátování grafů bude provedeno podle pravidel vypovídací schopnosti, čitelnosti, barevného souladu atd.

7. Všechny listy budou uspořádány k tisku.

8. Vložené grafické objekty budou předem upravené

9. Na posledním listu budou uvedeny zdroje informací, posouzení jejich důvěryhodnosti, metody zjištění dat.

Práce bude odevzdána v elektronické podobě vyučujícímu matematiky a ICT.

Metody práce: skupinová práce, samostatná práce, výtvarná a grafická činnost, řízený rozhovor, prezentace, diskuse

Hodnocení projektu: Bude hodnoceno statistické zpracování, dodržení podmínek práce, počítačové zpracování, grafická stránka, forma práce a jazyková stránka a slovní zhodnocení a shrnutí získaných informací. Studenti budou klasifikováni jak v matematice, tak v informatice.

Charakteristika:

V projektu Statistika jsou realizována tato průřezová témata:

OSV

rozvoj schopností poznávání

seberegulace a sebeorganizace

kreativita, komunikace

kooperace a kompetice

řešení problémů a rozhodovací dovednosti

MV

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

tvorba mediálního sdělení

práce v realizačním týmu

Kompetence:

Projekt Statistika napomáhá k rozvoji těchto kompetencí:

Kompetence k učení

žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory výstižně a souvisle, naslouchá ostatním, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá

Kompetence sociální a personální

žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi ve skupině, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolu

Kompetence občanské

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

Kompetence pracovní

žák dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, ochrany svého zdraví i zdraví druhých, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech

   FACEBOOK  

Wednesday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews