Název projektu: Výpočet úspory elektrické energie. Finanční náklady a úspory. (Žárovky nebo zářivky?)

Motivace: Od 1. září 2009 jsou v rámci "úspory elektrické energie" v ČR stahovány z prodeje a výroby klasické žárovky, které by měly být postupně nahrazovány "úspornými žárovkami".

Cíl projektu: V době, kdy dochází ke stále většímu zdražování elektrické energie, zjistit možnost její úspory při použití úsporných zářivek místo klasických žárovek v domácnosti žáků.

Cílová skupina: Projekt je určen pro žáky tercie.

Popis projektu: Cíle se budou žáci snažit dosáhnout samostatnou prací v domácím prostředí. Instrukce dostanou od vyučujícího fyziky v týdenním předstihu před započetím projektu. Součástí projektu je i zpracovaný pracovní list pro žáky, do něhož budou moci zapisovat svá zjištění a svoje názory. Pracovní list si žáci stáhnou v elektronické podobě, aby si ho mohli upravit pro svoje potřeby. Využívat budou on-line finanční kalkulačku úspor na stránkách ČEZ:

http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/kalkulacky/kalkulator-uspornosti-zarivek.html , součástí bude i samostudium (viz úkoly v pracovním listu) z encyklopedií, učebnic, vyhledávání informací na internetu, bude doporučeno prostudovat si časový plán pro postupné stahování žárovek z výroby a prodeje v ČR http://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/6189-nove-pozadavky-na-osvetleni-a-vhodne-alternativy-pro-domacnosti a např. pročtení různých informací o dané problematice (s porozuměním a kritickým zamyšlením se nad nimi) http://www.denik.cz/z_domova/usporne-zarivky-nastupuji-a-ceka-je-zakaz20090830.html

Úspěšná realizace projektu vyžaduje od žáků vyhledání potřebných informací, čtení s porozuměním, zpracování informací, plánování úkolů. Tyto aktivity vedou k rozvoji pracovních kompetencí, kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních, občanských a sociálních.

Metody práce: samostudium, čtení s porozuměním, samostatná práce s využitím ICT.

Hodnocení projektu: úplnost, věcná správnost, forma zpracování, odevzdání v daném termínu, obhájení svých názorů v následné diskuzi po odevzdání pracovních listů.

Časové rozvržení projektu: Projekt bude realizován v 2. pololetí tercie v měsíci únor. V týdenním předstihu vyučující fyziky žáky seznámí se zadáním úkolu. Uvede je do problematiky. Informuje je o tom, kde si žáci mohou stáhnout pracovní list. Po týdnu se znovu k problematice projektu vrátí, zeptá se, zda je žákům vše jasné, zda si všichni list stáhli a zadá termín na odevzdání práce. Na samostudium, zpracování výpočtů a vyplnění pracovního listu ponechá 1 měsíc.

Přínos projektu: Žáci si uvědomí, že vysoká spotřeba elektrické energie má nepříjemný vliv na další vývoj životního prostředí kolem nás a že se s energií mnohdy nesmyslně plýtvá. Svými výpočty se přesvědčí o možnosti ušetřit jak finance, tak energii ve své domácnosti, začnou se chovat spořivěji. Informace ze samostudia zadané problematiky je budou motivovat k takovému chování, aby jím neohrožovali svoje zdraví, ani životní prostředí nás všech.

Rozvoj kompetencí:

Kompetence k učení

- žák plánuje a organizuje vlastní práci, vyhledává a třídí informace a používá je v tvůrčích činnostech, operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje je do širších celků, kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

- žák pochopí problém, naplánuje jeho řešení a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností a získaných vědomostí a dovedností, osvědčené způsoby aplikuje při řešení dalších problémových situací, je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory výstižně a souvisle, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

- žák v případě potřeby umí požádat o pomoc, respektive ochotně poradí spolužákovi

Kompetence občanské

- žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

- žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, využívá pro svou práci znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech (F, ICT, přírodopis), ale především samostudiem.

Pracovní list:

Projekt

Výpočet úspory elektrické energie. Finanční náklady a úspory.

(Žárovky nebo zářivky?)

Jméno a příjmení:

Školní rok: 2011/2012 Předmět: Fyzika

Datum odevzdání: Třída: Tercie

Hodnocení: Podpis vyučujícího:

Zadání:

Vaším úkolem je:

1. Uvést princip vzniku světla v klasické žárovce a v úsporné zářivce.

2. Vypočítat náklady na výměnu klasických žárovek ve vaší domácnosti za úsporné zářivky, úsporu elektrické energie a finančních prostředků v průběhu životnosti těchto zářivek.

3. Výsledný produkt odevzdat v elektronické podobě (e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., předmět e-mailu: Projekt F-Tc)

4. Termín odevzdání: 5. 3. 2012

Provedení:

1. Na internetu nebo v encyklopedii zjistěte, na jakém principu pracuje klasická žárovka a úsporná zářivka, proč se vyměňují klasické žárovky za „úsporné" zářivky, jaké problémy jsou spojené s výrobou a likvidací úsporných zářivek. (Doporučuje se prostudovat si časový plán pro postupné stahování žárovek z výroby a prodeje v ČR a např. pročtení různých informací o dané problematice (s porozuměním a kritickým zamyšlením se nad nimi)).

http://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/6189-nove-pozadavky-na-osvetleni-a-vhodne-alternativy-pro-domacnosti

http://www.denik.cz/z_domova/usporne-zarivky-nastupuji-a-ceka-je-zakaz20090830.html

2. Ve vaší domácnosti spočítáte pro jednotlivé místnosti počet žárovek a jejich wattový příkon. Na internetu si zjistíte cenu vámi vybrané úsporné zářivky. V on-line kalkulátoru http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/kalkulacky/kalkulator-uspornosti-zarivek.html získáte po zadání hodnot (životnost zářivky počítejte 6000h) vypočítané hodnoty, které uvedete do tabulky. V případě použití různých žárovek v jedné místnosti uvedete v tabulce místnost vícekrát – použijete kalkulátor vždy pro jeden wattový příkon krát počet žárovek.

Princip klasické žárovky:

Princip úsporné žárovky (zářivky):

Cena kvalitní úsporné žárovky nahrazující 60W klasickou žárovku:

Jednotlivé místnosti si upravte podle vašich podmínek

ÚSPORY

prostor Počet žárovek Roční úspora v kWh Roční úspora v Kč Návratnost investice v měsících Úspora po dobu životnosti v kWh Celkem

Úspora po dobu

životnosti v Kč

toaleta

obývací pokoj

obývací pokoj

kuchyně

dětský pokoj

koupelna

chodba 1

chodba 2

pokoj

ložnice

celkem

Závěr: Odpovězte na otázky

Výhody klasické žárovky:

Nevýhody klasické žárovky:

Výhody úsporné žárovky:

Nevýhody úsporné žárovky:

Celkový počet vyměněných zářivek:

Celkové finanční náklady na výměnu žárovek za zářivky:

Celkové úspory elektrické energie domácnosti po dobu životnosti zářivek:

Celkové finanční úspory domácnosti po dobu životnosti zářivek:

Jaký je váš názor na výměnu klasických žárovek za úsporné:

   FACEBOOK  

Wednesday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews