Název projektu: Práce s elektronickými součástkami (Fyzika – tercie)

Charakteristika projektu:

Žáci budou poznávat vlastnosti a užití některých elektronických součástek při práci se stavebnicí Žákovské pokusy z elektroniky, nacvičí si praktické pracovní dovednosti při sestavování elektrotechnických obvodů a pokusí se vytvořit jednoduchý funkční elektronický výrobek.

Cílem projektu je propojit abstraktní teoretické poznatky tématu Elektrický proud s praktickými zkušenostmi a dovednostmi, a tím přispět k rozvoji technického myšlení žáků a povzbudit jejich zájem o další poznání v oblasti elektroniky. Úspěšná realizace projektu vyžaduje od žáků osvojení praktických činností při dodržení zásad bezpečnosti při práci, vyhledání potřebných informací a jejich zpracování, plánování úkolů a vzájemnou spolupráci ve skupině. Tyto aktivity vedou k rozvoji pracovních kompetencí, kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních a sociálních.

Popis projektu:

Dílčí cíle projektu budou uskutečňovány v hodinách cvičení z fyziky (vždy jedna hodina za dva týdny s polovinou třídy) a při samostatné činnosti mimo školu naplánované skupinou žáků, kteří spolupracují na tvorbě vybraného výrobku (blikač, automatický spínač, realizace logických funkcí apod.).

1. Dokumentace jednotlivých součástek s jejich vyobrazením, označením, vlastnostmi, funkcí součástky v obvodu a využitím v praxi

2. Schéma zapojení a popis funkce daného výrobku

3. Vlastní výroba jednoduchého funkčního výrobku

4. Prezentace výrobku a předložení textové dokumentace

Časové rozvržení:

Projekt bude realizován v 2. pololetí školního roku v tercii.

Práce se stavebnicí Žákovské pokusy z elektroniky, nácvik praktických dovedností (v hodinách cvičení z fyziky), domácí příprava skupin (úkol 1. a 2.) – únor, březen.

Předložení dokumentace (úkol 1. a 2.) – začátek dubna, vlastní realizace výrobku.

Prezentace výrobku a předložení textové dokumentace – konec května.

Hodnocení práce:

Textová dokumentace (úplnost, věcná správnost a forma zpracování)

Výrobek (jeho vzhled, funkčnost, pracnost)

Prezentace výrobku a úroveň vzájemné spolupráce ve skupině

   FACEBOOK  

Saturday the 21st. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews