Ředitel školy Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),

VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu v Lovosicích od školního roku 2018/2019 do 1. ročníku studijních oborů:

"Gymnázium - všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium a 79 41 K/81 osmileté denní studium".

Přihlášky:

Všichni zájemci o studium podají přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2018. (Vzor přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy - viz níže). Přihlášku je možno doručit osobně do kanceláře školy nebo poslat na výše uvedenou adresu školy.

Přijímací řízení:

Všichni uchazeči o studium vykonají „Jednotné přijímací zkoušky“ (testy z předmětů matematika a český jazyk a literatura) stanovené v § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. O přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů podle bodů na základě hodnocení:

a) na vysvědčení z předcházejícího vzdělání (podle § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona

b) jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury

c) výsledků v olympiádách a soutěžích (další skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle § 60d odst. 1 písm. d) školského zákona)

Další ustanovení:

I. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/41 čtyřleté denní studium

Termín jednotných testů: I. termín - 12. dubna 2018, II. termín - 16. dubna 2018.

Pozvánka bude zaslána nejpozději dva týdny před konáním zkoušek.

Počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

II. pro studijní obor Gymnázium – všeobecné, 79 41 K/81 osmileté denní studium

Termín jednotných testů: I. termín - 13. dubna 2018, II. termín - 17. dubna 2018

Pozvánka bude zaslána dva týdny před konáním zkoušek.

Počet přijímaných: v 1. kole bude přijata 1 třída (celkem 30 uchazečů).

Náhradní termíny pro oba obory: 10. a 11. května 2018. Lékařská prohlídka se pro žádný z oborů nevyžaduje! Podrobná kritéria pro přijetí a pokyny k přihláškám najdete níže.

V Lovosicích, dne 31. ledna 2018


 

Veškeré všeobecné informace k jednotným přijímacím zkouškám v roce 2018 najdete na webu CERMATU - zde (http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html).

Bližší informace (pokyny, předvyplněné přihlášky atd.), přesná kritéria a parametry přijímacího řízení 2018 ohledně zahájení studia na našem gymnáziu (pro školní rok 2018 / 2019) čtěte níže.

"Přijímací řízení 2018 - 8L studium"

"Přijímací řízení 2018 - 4L studium"

   FACEBOOK  

Wednesday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews